Medijsko središče

VIT 1914

Medletno poročilo Skupine Mercator 1-9 2015

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 1,95 milijarde EUR čistih prihodkov iz prodaje. To predstavlja 2 % manj prihodkov kot v enakem obdobju lani, vendar je Mercator glede na enako obdobje lanskega leta pomembno izboljšal poslovanje. Dobiček iz poslovanja je znašal 61,2 milijona EUR, kar je skoraj 3-kratno izboljšanje v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta, obdobje pa je Mercator zaključil z 31 milijoni EUR čistega dobička.

Skupina Mercator je v obdobju 1–9 2015 ustvarila 1,95 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar je 2 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Prihodki sicer niso primerljivi z enakim obdobjem preteklega leta zaradi njihove spremenjene strukture, predvsem zaradi konsolidacije trgovske dejavnosti po trgih kot rezultat prevzema Mercatorja s strani Agrokorja. V Srbiji so se prihodki pomembno povečali zaradi prenosa maloprodajnih enot družbe Idea, d.d., pod družbo Mercator - S, d.o.o., na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pa so se prihodki pomembno znižali zaradi prenosa Mercatorjevih maloprodajnih enot pod družbo Konzum, d.d., na Hrvaškem, oziroma pod družbo Konzum, d.o.o., v Bosni in Hercegovini. Na teh dveh trgih je Mercator prihodke generiral pretežno iz naslova prodaje v enotah Modiana in Intersport ter iz naslova nepremičninske dejavnosti.

Mercator je že tretje četrtletje zapored nadaljeval s trendom izboljšanja poslovanja, kar se odraža v skoraj trikratnem izboljšanju dobička iz poslovanja. Ta je na ravni Skupine Mercator v obdobju 1-9 2015 znašal 61,2 milijona EUR. Izboljšanje je rezultat osredotočanja na osnovno trgovsko dejavnost na trgih Slovenije, Srbije in Črne Gore, izboljšanja poslovanja neosnovnih dejavnosti, pomembnega znižanja stroškov v okviru stroškovne racionalizacije poslovanja ter odprodaje nekaterih nestrateških dejavnosti. Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2015 realizirala pozitiven čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 31 milijonov EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta to kaže na pomembno izboljšanje poslovanja, saj je bil poslovni izid v obdobju 1–9 2014 negativen v višini -12 milijonov EUR. Pomembno izboljšanje je doseženo tudi v finančnem delu, saj so se neto finančni odhodki z uspešnim finančnim prestrukturiranjem znižali za 35,3 %.

V obdobju 1–9 2015 je Skupina Mercator namenila 47,4 milijona EUR za investicije, kar predstavlja skoraj 3-krat več kot v enakem obdobju leta 2014. V Sloveniji je bilo za investicije porabljenih 57 % celotnih investicijskih sredstev, kar je za 2,4-krat več kot v enakem obdobju lanskega leta. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je tako Skupina Mercator skladno s planom investicij prioritetno izvajala prenove in razširitve posameznih maloprodajnih enot, odprla 37 novih prodajaln, dva distribucijska centra ter iskala in ocenjevala nove potencialne lokacije za širitev maloprodajne mreže za vse Mercatorjeve programe, vključno za nov logistično distribucijski center v Sloveniji.

Skupina Mercator je v obdobju 1–9 2015 po nekaj letih intenzivnega poslovnega prestrukturiranja začrtala nove smernice pozitivnega poslovanja, s čimer želi na dolgi rok svojim kupcem zagotoviti najugodnejšo ponudbo ter hkrati zagotavljati uspešen razvoj Skupine.

S ciljem krepitve dejavnosti veleprodaje in osredotočanja na osnovno dejavnost je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta sklenjenih nekaj pomembnih dogovorov. Izveden je bil prevzem veleprodajne dejavnosti družbe Era Good, d.o.o. Z izvedbo prevzema Mercator pričakuje povečanje obsega in raznovrstnosti ponudbe v prodaji izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo ter povečanje poslovne učinkovitosti. V aprilu letošnjega leta sta družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in družba Don don, d.o.o., podpisali kupoprodajno pogodbo o prodaji oziroma nakupu Pekarne Grosuplje. S 1.10.2015 je lastništvo nad Pekarno Grosuplje prešlo na družbo Don don. Konec junija sta družbi Ivero Trade, d.o.o., povezana družba podjetja Franck, d.d., in družba Mercator–Emba, d.d., podpisali kupoprodajno pogodbo o prevzemu blagovnih znamk mlete kave, Santana in Loka. S to transakcijo Mercator pridobiva strateškega partnerja, ki bo omogočal nadaljnji razvoj izdelkov mlete kave.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava