Medijsko središče

Polletno porocilo 2019

Mercator ob polletju več kot podvojil poslovni izid iz poslovanja

Skupina Mercator je v prvem polletju 2018 več kot podvojila poslovni izid iz poslovanja, ki je znašal 16,9 milijonov EUR. Skupina je zabeležila 6,6 % rast prihodkov iz prodaje trgovine na drobno glede na enako obdobje preteklega leta, ustvarjena normalizirana EBITDA pa je znašala 48,1 milijonov EUR, kar glede na enako obdobje preteklega leta predstavlja povečanje za 6,1 mio EUR oziroma za 14,6 %. Čisti poslovni izid Skupine Mercator je bil v tem obdobju za 6,1 milijona EUR višji kot primerljiv izid v enakem obdobju preteklega leta in je znašal 1,5 milijonov EUR. Matična družba Poslovni sistem Mercator, d.d., pa je polletje zaključila s čistim poslovnim izidom 9,3 milijone EUR. Nadzorni svet, ki se je seznanil s polletnim poslovanjem, na seji ni obravnaval imenovanja novega predsednika nadzornega sveta. 

Poslovni izid iz poslovanja Skupine Mercator dvakrat višji glede na primerljiv izid enakega obdobja preteklega leta

V prvi polovici leta 2018 je Skupina Mercator izboljšala poslovno uspešnost in učinkovitost poslovanja, kar se odraža v višjem poslovnem izidu iz poslovanja, višjem dobičku in višji EBITDA. Poslovni izid iz poslovanja je v prvem polletju 2018 znašal 16,9 mio EUR in se je več kot podvojil glede na primerljiv izid enakega obdobja preteklega leta. Čisti poslovni izid Skupine Mercator je bil v tem obdobju za 6,1 mio EUR višji kot primerljiv izid v enakem obdobju preteklega leta in je znašal 1,5 mio EUR, medtem ko je Skupina Mercator v enakem obdobju preteklega leta poslovala z izgubo v višini 4,6 mio EUR.

EBITDA Skupine Mercator je v polletju 2018 znašala 50,5 mio EUR, v enakem obdobju preteklega leta pa 44,6 mio EUR. Izboljšano poslovanje se kaže tudi v višji EBITDA marži, ki se je povečala za 0,5 odstotne točke. Normalizirana EBITDA Skupine Mercator v prvi polovici leta 2018 v višini 48,1 mio EUR predstavlja zvišanje za 6,1 mio EUR glede na primerljiv izid enakega obdobja preteklega leta, medtem ko 4,5 % normalizirana EBITDA marža predstavlja zvišanje za 0,5 odstotne točke.

Prav tako je višja EBITDA družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki znaša 36,9 mio EUR, kar je za 4,7 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Normalizirana EBITDA se je zvišala v prvem polletju 2018 za 3,4 mio EUR in je znašala 38,3 mio EUR glede na enako obdobje preteklega leta, medtem ko se je 6,7 % normalizirana EBITDA marža zvišala za 0,7 odstotne točke. Prvo polletje 2018 je matična družba Skupine Mercator zaključila z 9,3 mio EUR čistega poslovnega izida.

»Nova strategija in usmerjenost Mercatorja v najboljšega lokalnega trgovca na vseh trgih, na katerih delujemo, očitno dajeta rezultate. Učinkovitost pa bomo še izboljšali z razdolževanjem in izvedbo strateških razvojnih projektov, med katerimi je seveda tudi nov logistično-distribucijski center v Ljubljani«, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.

Pozitivni trendi v dejavnosti trgovine na drobno se nadaljujejo

Nova strategija, nov koncept trgovin, prenove trgovin in izboljšana konkurenčnost storitev torej kažejo pozitivne rezultate v Mercatorjevi osnovni dejavnosti, trgovini na drobno. Še vedno najpomembnejša trga poslovanja Skupine Mercator ostajata Slovenija, kjer je Skupina beležila 0,8-odstotno rast prihodkov, in Srbija z 1,1 -odstotno rastjo prihodkov v dejavnosti trgovine na drobno glede na enako obdobje preteklega leta.

Zmanjšanje zadolženosti in skrb za dolgoročno vzdržno finančno strukturo

Neto finančni dolg Skupine Mercator je na dan 30. 6. 2018 znašal 771,1 mio EUR, kar je 80,8 mio EUR manj kot je znašal na dan 30. 6. 2017. Mercator tudi v letu 2018 vse svoje obveznosti do finančnih in poslovnih partnerjev poravnava v skladu z dogovorjenimi pogoji in roki.

Ključni cilj ostaja večja dobičkonosnost

Skupina Mercator ostaja osredotočena na osnovno dejavnost poslovanja s ključnim ciljem nadaljnjega izboljševanja dobičkonosnosti. Pri tem pa v središču Mercatorjevega delovanja ostaja skrb za potrošnika s ponudbo najboljših izdelkov in storitev, ki jih ta dnevno želi in potrebuje, ustvarjanje sodobnega prodajnega okolja v svojih trgovinah z dopolnjeno in obogateno ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje.