O Skupini

mercator Current real estate tender

Razpis za prodajo nepremičnin

1. Cerkno, Glavni trg 3, parcela št. 54/3 k.o. 2223 – Cerkno, do 1/1, v naravi poslovni prostor vpisan v kataster stavb s št. 2344-375-13, v izmeri 145,4 m2, do 1/1. Etažna lastnina v zemljiški knjigi ni izvedena, zato se kupec vknjiži pri celotni parceli pod stavbo, a predmet nakupa je le poslovni prostor. Kupec se zaveže vsa razmerja z ostalimi etažnimi lastniki v stavbi urejati sam. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 99.000 EUR.

2. Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 17, poslovni prostor prodajalne, površine 265,8 m2, ID znak: del stavbe 1420-171-1, do 1/1. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 132 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 189.000 EUR.

3. Hrastnik, Cesta 1. maja 7, prazen prostor nekdanje prodajalne, površine 323 m2, parc. št. 1350/1 k.o. 1855 – Hrastnik-mesto, do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 239 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 148.000 EUR.

4. Kobarid, Markova 1, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2223-54-3, v izmeri 151,5 m2, do 1/1. Prodata se še dve klima napravi, ki se nahajata v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 146 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino in opremo je 99.000 EUR.

5. Kobarid, Markova 1a, del parcele št. 5/10 k.o. 2223-Kobarid, do 135/1000, ki v naravi obsega skladišče v izmeri ca. 58,5 m2 in pripadajoče zemljišče v izmeri ca. 20 m2. Vse površine so zgolj približne, skica predmeta prodaje je na voljo pri prodajalcu. Del zemljišča parc. št. 5/10 k.o. Kobarid, ki je v naravi pripadajoče zemljišče, je potrebno na stroške kupca geodetsko odmeriti, objekt, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 5/5, 5/7 in 5/10, vse k.o. Kobarid, pa je potrebno na stroške kupca etažirati. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 146 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 59.000 EUR.

6. Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 2, prazen prostor nekdanje prodajalne, površine 274,1 m2, številka dela stavbe 1, številka stavbe 780 k.o. 1331 – Kostanjevica, do 1/1. Lokacija je v fazi zemljiškoknjižnega urejanja z vsemi lastniki na lokaciji. Energijski kazalnik: skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo »Druge vrste stavb, ki so porabniki energije«. Izhodiščna prodajna cena je 24.000 EUR.

7. Mošnje, Mošnje 55, poslovni prostor prodajalne, površina cca 140 m2, parc. št. 8/30 in 8/31, obe k.o. 2158 – Mošnje, pri obeh do 1/1, ki v naravi predstavljata stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 792 m2. Lokacija je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 217 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 69.000 EUR.

8. Nova Gorica, Vojkova 61, objekt v izmeri ca. 186 m2 z zemljiščem, ki se nahaja na parc. št. 395/2 k.o. 2304 Nova Gorica, do 1/1. Prodajo se še tri klima naprave, ki se nahajajo v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 218.000 EUR.

9. Stari trg pri Ložu, Cesta notranjskega odreda 43, stanovanje ID znak: del stavbe 1637-6-9, v izmeri 44,7 m2, do 1/1. Stanovanje je oddano v najem do 31.01.2019. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 167 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 25.000 EUR.

10. Šmartno pri Litiji, Pungrt 20, prazni prostori nekdanje prodajalne in pisarn, površine 276 m2, ID znak: dela stavbe 1847-437-1 in 1847-437-7, pri obeh do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 233.000 EUR.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Pisne ponudbe za nakup posamezne nepremičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (vse podatke o nepremičnini iz objave), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov, potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 30.11.2018.
C. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero oddajo ponudbo, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727 pri SKB d.d., s pripisom “Nakup nepremičnine z zaporedno številko nepremičnine-varščina”. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa od nakupa pa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.
D. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko. Prodajalec se lahko odloči, da v primeru prejema večih ponudb za nakup posamezne lokacije izvede postopek pogajanj.
E. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
F. Vse davke (DPN, DDV, davki po ZUJF itd.) in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške nosi kupec. G. Nepremičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
H. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, če je že bila vplačana.
I. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 27.6.2018 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup nepremičnin - ne odpiraj!”.

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na naveden naslov najkasneje do vključno 27.6.2018.

V vabilu za oddajo ponudbo so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah, za podrobnejše informacije se obrnite na:
go. Sabino Gregorič, tel. št. 051 287 091, sabina.gregoric@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 1, 4, 5, 8 in 9 oz. na
g. Aleša Bohteta, tel. št. 030 996 207, ales.bohte@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 2, 3, 6, 7 in 10.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.