O Skupini

mercator Current real estate tender

Razpis za prodajo nepremičnin

  • Koper, Šalara, Partizanska ulica 11 F, parcela št. 6409/55 k.o. 2606 - Koper, do 1/1, v naravi vrstna hiša, v izmeri ca. 60,7 m2, s površino zemljišča 197 m2. Hiša je oddana v najem. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 49.000,00 EUR.
  • Sveti Anton 5, 6276 Pobegi, parcele št. 1227/4, 1227/6 in 1227/10 k.o. Sveti Anton, do 1/1, v naravi poslovni objekt (prodajalna), v izmeri ca. 308 m2, s površino zemljišča 1.262 m2. Objekt je oddan v najem. Nepremičnini parc.št. 1227/4 in 1227/10 k.o. Sveti Anton sta obremenjeni s služnostjo hoje in vožnje, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi (skica poteka služnosti je dosegljiva pri prodajalcu). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 223.000,00 EUR.
  • Nova Gorica, Delpinova 22, del parcele št. 671/7 k.o. Nova Gorica, do 8055/10000, v izmeri 35,50 m2, v naravi del zemljišča, kot je označeno na skici, ki bo priloga k prodaji (delež do 8055/10000 označenega dela obsega 28,60 m2 zemljišča). Izhodiščna prodajna cena je 7.000,00 EUR.

Pogoji za nakup:
 
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Pisne ponudbe za nakup posamezne nepremičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (vse podatke o nepremičnini iz objave), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov, potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31.1.2019.
C. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero oddajo ponudbo, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727 pri SKB d.d., s pripisom “Nakup nepremičnine z zaporedno številko nepremičnine-varščina”. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa od nakupa pa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.
D. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko. Prodajalec se lahko odloči, da v primeru prejema večih ponudb za nakup posamezne lokacije izvede postopek pogajanj.
E. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
F. Vse davke (DPN, DDV, davki po ZUJF itd.) in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške nosi kupec. G. Nepremičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
H. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, če je že bila vplačana.
I. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.
 
Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 3.10.2018 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup nepremičnin - ne odpiraj!”.
 
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na naveden naslov najkasneje do vključno 3.10.2018.
 
V vabilu za oddajo ponudbo so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah, za podrobnejše informacije se obrnite na:
go. Sabino Gregorič, tel. št. 051 287 091, sabina.gregoric@mercator.si.
 
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.