O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme

1.) Razpis za pridobitev ponudb za odkup rebljenih delovnih strojev

Najugodnejšemu ponudniku prodamo 48 rabljenih delovnih strojev. Stanje, letnik, model in drugi podatki se nahajajo v tabeli tukaj.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. odvoz opreme, nosi kupec.
D. Delovni stroji se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti matej.spilar@mercator.si najkasneje do 10.3.2022. Za veljavno ponudbo se bo smatralo samo ponudbe za posamičen delovni stroj!

Ogled je možen, po predhodni najavi preko telefonskega klica, zapisanega poleg posameznega vozila. Na kontaktih dobite tudi vse ostale informacije.