O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme

1. Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Lesce, Rožna dolina 51, 4248 LESCE. Gre za hladilno tehniko v prodajnem delu in del nevtralne opreme in 1 x inox pult. Demontaža in odvoz opreme je predvidena 11.11.2019 po 11.00 uri.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.
Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v sredo 23.10.2019 do 10.00 ure.

Ogled opreme je možen v ponedeljek  21.10.2019 med 11.00 in 12.00 uro po predhodnem dogovoru Lucija Mehle - 030 996 135.

2. Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30, Ptuj. Gre za del hladilne tehnike in del nevtralne opreme v prodajnem delu, skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena 04.11.2019.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni. Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v sredo 23.10.2019 do 10.00 ure.

Ogled opreme je možen v po predhodnem dogovoru g. Marijan Miklič - 030 999 096.