O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

 

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

 

1. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Logatec. Gre za večji del nevtralne opreme, hladilne tehnike ter blagajne, skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena v prvih dneh novega leta 2021.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Oglejte si tloris.
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do petka 11.12.2020 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do srede, 09.12.2020, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
g. Markom Črnivcem 051 287 061.

 

2. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) iz lokacije Hipermarket Velenje, opreme je že demontirana in je deloma na lokaciji skladišča opreme Velenje, deloma pa na lokaciji Zalog v Ljubljani. Gre za posamezne segmente hladilne tehnike, posamezne sestavne dele nevtralne opreme in blagajniške pulte. Odvoz opreme je predviden v prvi polovici decembra 2020.


Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
D. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.


Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si in marijan.miklic@mercator.si v ponedeljek 07.12.2020 do 10.00 ure.

Ogled nevtralne opreme je možen po predhodnem dogovoru z g. Marijan Miklič, mob. 030 999 096.
Ogled hladilne tehnike je možen po predhodnem dogovoru z g. Aleš Jerman, mob. 051 290 311.

 

3. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji M Zg. Gorje, Zgornje Gorje 80a. Gre za hladilno tehniko, vključno s strojnico v pritličju, kondenzatorji v 1 nadstropju, nevtralno opremo v prodajnem delu, blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje), peč za kruh, pomivalni stroj. skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena  v februarju 2021.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Oglejte si tloris.
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si, vodstvo.nepremicnine@mercator.si  in  joze.derganc@mercator.si   v sredo 20.01.2021 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do 19.1.2021 po predhodnem dogovoru z g. Jože Derganc, mob. 051 291 752.