Za vlagatelje

Lastniška struktura

V delniški knjigi družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je bilo na dan 31.12.2020 vpisanih 1.505 delničarjev.

Lastniška struktura je bila sledeča:

Največji delničarji

Štirje največji delničarji družbe so imeli na dan 31. 12. 2020 v lasti 97,69 % družbe.

Največji delničarji Država Število delnic Delež
1 Agrokor, d.d. Hrvaška  4.237.376 69,57%
2 Clearstream banking SA - fiduciarni račun /
Sberbank of Russia
Luksemburg 1.129.058 18,54%
3 OTP Banka, d. d. – fiduciarni račun Hrvaška 410.339 6,74%
4 Addiko Bank, d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 172.755 2,84%
5 Ostali   141.415 2,31%
Skupaj: 6.090.943 100,00%