Za vlagatelje

mercator kodeks upravljanja javnih delniskih druzb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb natančneje določa standarde upravljanja in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg. Oblikovala ga je Ljubljanska borza v sodelovanju z Združenjem Manager ter Združenjem članov nadzornih svetov

Določbe kodeksa natančneje opredeljujejo zakonske določbe, predstavljajo priporočeno prakso delovanja organov javnih delniških družb ter povzemajo veljavno ureditev. Določbe Kodeksa so namenjene predvsem javnim delniškim družbam in imajo večinoma naravo priporočil, ki niso pravno zavezujoča, razen če povzemajo zakonsko ureditev. Javne delniške družbe, ki so v borzni kotaciji, morajo vsako odstopanje od določb Kodeksa javno razkriti. Vsakokratni aktualni Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja izjave o spoštovanju Kodeksa v letnem poročilu in na svojih spletnih straneh.

Upravljanje poteka v skladu s sprejeto Politiko korporativnega upravljanja Skupine Mercator.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks).

Skladnost z določili Kodeksa

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., sta za leto 2020 ugotovila, da je korporacijsko upravljanje v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., in Skupini Mercator skladno z določili Kodeksa, s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju.

Politika raznolikosti (Priporočilo 4 in 10.0): Uprava in nadzorni svet se zavedata, da je heterogena sestava vseh organov nadzora in upravljanja pomembna za njihovo učinkovitost. V sedanji sestavi nadzornega sveta in uprave se odražajo različne osebnostne karakteristike ter izkušnje z gospodarskih področij, starostna, izobrazbena struktura in različna narodnost članov organov. Zaradi predvidenega prenosa Mercatorja na poslovno skupino Fortenova se bo lahko šele po izvedenem prenosu pričelo s pripravo in izvedbo konkretnejših politik in smernic za nadaljnje delo vseh organov družbe.

Izjava o upravljanju in izjava o skladnosti s Kodeksom (Priporočilo 5.7 in 14.4): Zunanja presoja ustreznosti izjave o upravljanju in zunanja presoja delovanja nadzornega sveta za leto 2020 nista bili opravljeni zaradi predvidenega prenosa družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., na družbo Fortenova Grupa, d. d., zato bo družba Poslovni sistem Mercator, d. d., zunanjo presojo naročila kasneje.

Razmerje med družbo in delničarji (Priporočilo 6.2): Dva največja delničarja (Agrokor, d. d., in Sberbank of Russia) sama komunicirata svoje namene glede politike upravljanja naložb v javni delniški družbi, zato družba ni posebej pozvala delničarjev na način, da bi večji delničarji javnost seznanili s svojo politiko upravljanja naložb v družbi.

Nadzorni svet, neodvisnost (Priporočilo 18.7, 22, 23): Zaradi obstoječe lastniške strukture družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., (družba Agrokor, d. d., je imetnica 69,57 % delnic, Sberbank of Russia pa 18,54 % delnic) nadzorni svet sestavljajo tudi člani, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava s prej navedenima delničarjema.

Izjava o neodvisnosti (Priporočilo 11): Vsi člani nadzornega sveta so podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, vendar jih družba ni objavila na uradni spletni strani družbe, saj je izpolnjevanje vsakega posameznega kriterija neodvisnosti stvar osebne integritete konkretnega člana nadzornega sveta.

Naloge nadzornega sveta in plačilo upravi (Priporočilo 12.10 in 21.1): V letu 2020 so bili prejemki članov uprave sestavljeni le iz fiksnega dela, o variabilnem delu nagrajevanja članov uprave pa odloča nadzorni svet na podlagi uspešnosti poslovanja v preteklem letu.

Usposabljanje članov nadzornega sveta (Priporočilo 13.1): Člani nadzornega sveta se udeležujejo izobraževanj v skladu s potrebami posameznega člana, zato nadzorni svet ne opredeli letnega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij.

Sestava in imenovanje uprave (Priporočilo 20.7): Trajanje pogodbe izrednega člana uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., Gregorja Planteua je vezano na Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, na podlagi katerega je bil v upravo družbe tudi imenovan.

Javna objava pomembnih informacij (Priporočilo 29.9): Družba ima na spletni strani www.mercatorgroup.si v slovenskem in angleškem jeziku objavljene vse poslovnike organov družbe, razen poslovnika o delu skupščine, ki ga družba že vrsto let nima več, saj vsakokratno skupščino delničarjev vodi priznani odvetnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., bo priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb sledila tudi v prihodnje, saj želi obdržati transparenten sistem upravljanja ter raven zaupanja vseh deležnikov družbe in tudi širše javnosti.