Za vlagatelje

mercator kodeks upravljanja javnih delniskih druzb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb natančneje določa standarde upravljanja in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg. Oblikovala ga je Ljubljanska borza v sodelovanju z Združenjem Manager ter Združenjem članov nadzornih svetov

Določbe kodeksa natančneje opredeljujejo zakonske določbe, predstavljajo priporočeno prakso delovanja organov javnih delniških družb ter povzemajo veljavno ureditev. Določbe Kodeksa so namenjene predvsem javnim delniškim družbam in imajo večinoma naravo priporočil, ki niso pravno zavezujoča, razen če povzemajo zakonsko ureditev. Javne delniške družbe, ki so v borzni kotaciji, morajo vsako odstopanje od določb Kodeksa javno razkriti. Vsakokratni aktualni Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja izjave o spoštovanju Kodeksa v letnem poročilu in na svojih spletnih straneh.

Upravljanje poteka v skladu s sprejeto Politiko korporativnega upravljanja Skupine Mercator.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na zakonskih določilih, dobri poslovni praksi ter na načelih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17.12.2005, s spremembami in dopolnitvami z dne 5.2.2007, prenovljen in sprejet dne 8.12.2009) – v nadaljevanju: Kodeks – je v slovenskem in angleškem jeziku dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze na povezavi www.ljse.si. Kodeks je družba sklenila uporabljati prostovoljno.

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom, ki je tudi del Letnega poročila za leto 2016 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Skladnost z določili Kodeksa

Uprava in nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sta ponovno preverila skladnost korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in v Skupini Mercator s Kodeksom ter pripravila novo izjavo, ki odraža sliko korporacijskega upravljanja v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator.

Ugotovljeno je bilo, da je korporacijsko upravljanje v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupini Mercator skladno z določili Kodeksa, s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju.

Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 4.2: Glede na to, da večinski delničar sam komunicira svoje namene glede naložb v delnice, družba ni posebej pozvala delničarjev na način, da bi večje delničarje spodbudila, da le-ti javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Priporočilo 5.2: Družba je na svoji uradni spletni strani javno objavila podatke o tem, kdo zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini, prav tako je bil o tem obveščen vsak delničar posebej, ni pa na uradni spletni strani družbe javno objavila podatka o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za glasovanje na posamezni skupščini, evidenca se vodi interno.

Priporočilo 5.10: Družba je javno objavila identifikacijo na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih treh delničarjev družbe, in ne največjih petih, saj največji trije delničarji predstavljajo več kot 90 % glasovalnih pravic. Družba je za vsakega takšnega delničarja navedla število njegovih delnic in število njegovih glasovalnih pravic.

Nadzorni svet

Priporočilo 6.2: Glede na obstoječo lastniško strukturo družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., sta dve družbi Skupine Agrokor imetnika več kot 88 % delnic družbe, nadzorni svet družbe posledično sestavlja več kot polovica članov, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava s prej navedenima delničarjema.

Priporočilo 7.1: Nekateri člani nadzornega sveta nimajo listin, s katerimi se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, vendar so zaradi svoje strokovne usposobljenosti oziroma izkušenj primerni za člane nadzornega sveta.

Priporočilo 8: Vsi člani nadzornega sveta so podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti. Podpisanih izjav družba ni objavila na uradni spletni strani družbe, ampak so shranjene na sedežu družbe.

Priporočilo 10.1: Glede na visoko koncentrirano lastniško strukturo družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki je pojasnjena pod točko 6.2, je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan član uprave največjega delničarja.«