Za vlagatelje

Nadzorni svet

mercator nadzorni svet
  • Fabris Peruško,
  • Ivica Mudrinić,
  • dr. Matej Lahovnik,
  • Miodrag Borojević,
  • Paul Michael Foley,
  • Sergei Volk,
  • Veljko Tatić,
  • Vesna Stojanović,
  • Jože Lavrenčič.

Nadzorni svet

Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., so določeni v Poslovniku o delu nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Temeljna funkcija nadzornega sveta je nadzorstvo nad vodenjem poslov družbe. Polovico članov, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina, člane, ki zastopajo interese delavcev, pa v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoli svet delavcev koncerna.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

V skladu z zakonom in določili Poslovnika o delu nadzornega sveta se mora nadzorni svet družbe sestati najmanj enkrat v četrtletju, obvezno pa enkrat v polletju. V družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., se nadzorni svet sestane na najmanj petih rednih sejah letno.

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki deluje v skladu z zakonom in določili Poslovnika revizijske komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet imenuje tudi kadrovsko komisijo, ki deluje v skladu z zakonom in določili Poslovnika kadrovske komisije nadzornega sveta.