Za vlagatelje

mercator skupscina delnicarjev

Skupščina delničarjev

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev organ družbe, na kateri delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.

Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so urejene s statutom družbe, v skladu z veljavno zakonodajo.

Skupščino delničarjev skliče uprava družbe praviloma enkrat letno, udeležijo pa se je lahko vsi tisti delničarji, ki najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev, ki za delničarje uresničujejo glasovalno pravico. Sklic skupščine je objavljen najmanj 30 dni pred zasedanjem v časniku DELO ter v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet.

Družba že od leta 1997 aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji na redni letni skupščini, so uporaba bilančnega dobička, razrešnica upravi in nadzornemu svetu ter imenovanje revizorja.

 

Enaintrideseta izredna skupščina delničarjev - 12. 4. 2022 

Trideseta izredna skupščina delničarjev - 6.12.2021

Devetindvajseta izredna skupščina delničarjev – 1. 9. 2021

Osemindvajseta redna skupščina delničarjev – 26.7.2021

Sedemindvajseta redna skupščina delničarjev – 9.6.2020

Šestindvajseta redna skupščina delničarjev – 5.6.2019

Petindvajseta redna skupščina delničarjev – 12.6.2018

Štiriindvajseta redna skupščina delničarjev – 15.6.2017

Triindvajseta redna skupščina delničarjev – 10.5.2016

Dvaindvajseta redna skupščina delničarjev – 18.6.2015

Enaindvajseta izredna skupščina delničarjev – 21.10.2014

Dvajseta redna letna skupščina delničarjev – 29.8.2014

Devetnajsta redna letna skupščina delničarjev – 18. 6. 2013

Osemnajsta redna letna skupščina delničarjev – 30. 3. 2012

Sedemnajsta redna letna skupščina delničarjev - 22. 6. 2011

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13. 7. 2010

Petnajsta redna letna skupščina delničarjev - 20. 7. 2009

Štirinajsta redna letna skupščina delničarjev - 26. 8. 2008

Trinajsta redna letna skupščina delničarjev - 27. 6. 2007

Dvanajsta redna letna skupščina delničarjev - 17. 5. 2006

Enajsta redna letna skupščina delničarjev - 30. 8. 2005

Deseta redna letna skupščina delničarjev - 25. 5. 2004

Deveta redna letna skupščina delničarjev - 20. 5. 2003

Osma redna letna skupščina delničarjev - 31. 5. 2002

Sedma redna letna skupščina delničarjev - 15. 6. 2001

Šesta redna letna skupščina delničarjev - 16. 6. 2000

Peta redna letna skupščina delničarjev - 25. 8. 1999

Četrta redna letna skupščina delničarjev - 17. 11. 1998

Posebna skupščina delničarjev - 28. 10. 1997

Tretja redna letna skupščina delničarjev - 20. 6. 1997

Druga redna letna skupščina delničarjev - 19. 12. 1996

Prva redna letna skupščina delničarjev - 23. 11. 1995