Za vlagatelje

Uprava družbe

Družbo vodi uprava. Predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave, celotno upravo pa imenuje nadzorni svet.

Uprava je imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Število članov uprave ter delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z Aktom o upravi. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, v dobro družbe.

uprava4

Z leve proti desni: član uprave za področje Mercator trgovina Slovenija Igor Mamuza, članica uprave za področje financ in informatike Draga Cukjati, predsednik uprave Tomislav Čizmić