Družbena odgovornost

mercator zaveze.kpg2

Okoljska politika

Poslanstvo podjetja je usmerjeno tudi k varovanju okolja, saj želimo s svojim delovanjem prispevati k večji kakovosti življenja v družbenem in naravnem okolju. V Mercator,d.d. dosledno izvajamo in vzdržujemo okoljsko politiko podjetja, ki jo je sprejela Uprava.

V družbi Mercator, d.d. se zavezujemo, da bomo:

  • vključevali varstvo okolja v našo razvojno strategijo in letne gospodarske načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, izvajalci in roki z namenom obvladovati negativne vplive našega delovanja na okolje,
  • spremljali in izpolnjevali veljavno okoljsko zakonodajo in druge zahteve na katere smo pristali,
  • spremljali in merili okoljske vidike delovanja družbe Mercator, d.d. in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
  • v okviru naših ekonomskih zmožnosti nenehno nadgrajevali naše okoljevarstvene aktivnosti in okoljske cilje,
  • upoštevali usmeritve okoljskih programov družbe Mercator, d.d. pri obstoječih dejavnostih, storitvah in izdelkih ter pri načrtovanju novih,
  • nenehno izboljševali procese in delovanje družbe Mercator, d.d., tako da bomo preprečevali onesnaževanje, skrbeli za zmanjšanje nastalih odpadkov in emisij ter si prizadevali za racionalno rabo surovin in energije,
  • vključevali poslovne partnerje v prizadevanja za okolju prijaznejše delovanje družbe Mercator, d.d.,
  • izobraževali in osveščali naše zaposlene in poslovne partnerje z njihovo odgovornostjo do okolju prijaznejšega delovanja,
  • seznanjali naše zaposlene, poslovne partnerje in zainteresirane stranke o vplivih dejavnosti družbe Mercator, d.d. na okolje ter naših aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju varstva okolja,
  • z rednimi notranjimi presojami in vodstvenimi pregledi spremljali izvajanje in učinkovitost sistema ravnanja z okoljem.