O nas

Mercator d.o.o. ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem

S skrbjo in odgovornostjo do prihodnjih rodov se vsakodnevno trudimo zmanjševati našo porabo naravnih virov, kot so voda, energenti, servisna embalaža, pisarniški material ..., količino emisij v zrak in vode ter učinkovito ločevati in zmanjševati količine odpadkov. Tako prispevamo k varovanju naravnega okolja, zdravja ljudi ter ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst.

ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem je mednarodno sprejet standard, ki vsebuje zahteve, ki se nanašajo na varovanje okolja ob upoštevanju veljavne zakonodaje in regulative. Temelji na procesnem pristopu, ki vključuje cikel "planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj" (PDCA), upravljanju z okoljskimi tveganji in priložnostmi ter okoljskimi vidiki.

V Mercatorju smo prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in zmanjševanje vplivov naših dejavnosti na okolje združili v sistem ravnanja z okoljem in leta 2009 prejeli certifikat ISO 14001. Certificirani smo za poslovno področje "Trgovina na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje". Franšizne prodajalne so izvzete. V okoljsko politiko smo zapisali naše cilje in načela, ki se nanašajo na sistem ravnanja z okoljem.

Sistem ravnanja z okoljem redno vzdržujemo in nadgrajujemo. Analiziramo vplive notranjih in zunanjih dejavnikov, zahteve in pričakovanja posameznih zainteresiranih strani ter tveganja in priložnosti, ki se nanašajo na varovanje okolja. Spremljamo okoljske vidike, izpolnjevanje naše skladnosti z veljavno okoljsko zakonodajo in regulativo ter doseganje okoljskih ciljev. Izvajamo notranje presoje, obvladujemo neskladnosti in izvajamo ukrepe ter z vsakoletnimi zunanjimi presojami dokazujemo skladnost našega poslovanja z zahtevami standarda ISO 14001.

Z uspešnim in učinkovitim izvajanjem sistema ravnanja z okoljem pozitivno vplivamo na celotno naravno okolje, s tem pa povečujemo ugled podjetja, izboljšujemo odnose z javnostmi, lokalnim okoljem, kupci in ostalimi zainteresiranimi stranmi ter povečujemo konkurenčnost podjetja.