Družbena odgovornost

mercator okoljska tveganja

Okoljska tveganja

V družbi Mercator, d.d. že vrsto let sistematično upravljamo s tveganji. Tako konstantno preučujemo in analiziramo obstoječa in morebitna nova tveganja ter ukrepe za njihovo obvladovanje implementiramo v vsakodnevno poslovanje. Posebno pozornost pa namenjamo spremembam gospodarskih okoliščin in njihovim vplivom na posamezna področja tveganja.

Med vsa obravnavana tveganja pa sodijo tudi okoljska tveganja. Natančneje so to tveganja povezana s prepoznanimi okoljskimi vidiki oz. vplivi, ki obsegajo področja porabe surovin in energije, emisij v zrak, izpustov v vode, odpadkov in drugo. Okoljska tveganja sestavljajo tveganja povezana z neučinkovito oblikovanimi poslovnimi procesi, tveganja povezana z okoljskimi kaznimi in izrednimi razmerami (požari, poplave, ...) ter tveganja povezana z negativnim javnim mnenjem s področja varstva okolja.

Ocenjevanje okoljskih tveganj

Vsako leto ocenjujemo okoljska tveganja za Mercator, d.d. Na osnovi različnih kriterijev so bila kot največja okoljska tveganja prepoznana tveganja na področju električne energije, ogrevanja in ravnanja z odpadki.

Največjo pozornost smo namenili tveganjem s področja električne energije, saj so bila prepoznana kot ključna tveganja. Z namenom njihovega obvladovanja smo uvedli vrsto ukrepov kot na primer izvajanje analiz energetskega stanja in optimizacija sistemov (energetski pregledi), pospešeno uvajanje uporabe alternativnih virov energije, pospešeno uvajanje uporabe energetsko učinkovitih tehnologij (razsvetljava, hladilna tehnika, itd.), ...

Obvladovanje tveganj

Tveganja s področna električne energije so ključna tveganja, zato smo jim namenili največjo pozornost.

  • Uvedli smo vrsto ukrepov:
  • izvajanje analiz energetskega stanja
  • optimizacija sistemov
  • uvajanje uporabe alternativnih virov energije
  • uvajanje uporabe energetsko učinkovitih tehnologij