Medijsko središče

fasada 8 686x300

Mercator v prvem polletju 2021 z veliko rastjo poslovnega izida

Skupina Mercator je v obdobju 1-6 2021 navkljub še vedno trajajoči epidemiji COVID-19 in mnogim ukrepom, ki so omejevali poslovanje, beležila rast normalizirane EBITDA za 9,9, %, kar je v tem obdobju znašalo 92,4 milijone EUR. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) se je v prvem poletju 2021 povišal - in je znašal 40,4 milijona EUR. Prihodki od prodaje Skupine Mercator so bili v prvem polletju leta 2021 v skladu z načrtovanimi in so bili višji za 40 milijonov EUR oz. 3,9 % glede na primerljivo obdobje pred razglasitvijo epidemije COVID-19 (1-6 2019). Največja rast prihodkov v tem obdobju je zabeležena v Mercatorjevi dejavnosti trgovine na drobno in sicer v Sloveniji za 7,3 % glede na primerljivo obdobje pred razglasitvijo epidemije COVID-19 (1-6 2019).


Skupina je Mercator v prvem polletju 2021 realizirala 1,1 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar je 0,4 % manj glede na enako obdobje preteklega leta. Tudi v dejavnosti trgovine na drobno je beležila za 1,3 % manjše prihodke od prodaje glede na enako obdobje preteklega leta, a je pri tej primerjavi treba upoštevati nadpovprečno rast prihodkov maloprodaje v mesecu marcu 2020 zaradi pojava epidemije COVID-19 ter posledice omejitev pri poslovanju zaradi epidemije v letu 2020 v Mercatorjevi celotni neosnovni dejavnosti.


»Za blažitev negativnih posledic epidemije COVID-19 smo v Mercatorju uvedli niz aktivnosti in iniciativ za optimizacijo in stroškovno učinkovitost, ki so popolnoma nevtralizirali negativni učinek padca prihodkov zaradi epidemije, to pa je privedlo do rasti normalizirane EBITDA za 9,9 %. Samo pravočasna in odgovorna priprava na krizo je Skupini Mercator omogočila nadaljevanje pozitivnih trendov poslovanja. Mercator v zadnjem obdobju naredil velik preskok tudi na področju digitalizacije in personalizacije ponudbe, kar nam daje dodatne konkurenčne prednosti,« je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik Mercatorjeve uprave.


Neto finančni dolg Skupine Mercator (brez upoštevanja standarda MSRP 16 Najemi) je na dan 30. 6. 2021 znašal 558,2 milijona EUR, kar je 5,1% manj kot je znašal na dan 30. 6. 2020. Na znižanje celotnih finančnih obveznosti v prvem polletju 2021 glede na enako obdobje preteklega leta je vplivalo dokončno odplačilo določenih leasingov v Sloveniji. Celotne finančne obveznosti Skupine Mercator so se glede na 31. 12. 2020 povečale za 23,7 milijona EUR, kar je predvsem posledica delnega povečanja Super Senior posojila.


V prvem polletju 2021 je Skupina Mercator v osnovna sredstva investirala za 13,6 milijona EUR. V Sloveniji je bilo za investicije porabljenih 71,1 %, na tujih trgih pa 28,9 % celotnih sredstev za investicije. Vlaganja v prenove obstoječih trgovin je v tem obdobju predstavljajo 54,2 % celotnih investicij.