Medijsko središče

V letu 2014 nadaljnje prestrukturiranje poslovanja

Skupina Mercator načrtuje v letu 2014 realizacijo prihodkov od prodaje v višini 2,7 milijarde EUR, dobiček iz poslovanja v višini 35 milijonov EUR ter čisti dobiček v višini 339 tisoč EUR. Uspešno izvedeno finančno prestrukturiranje bo pozitivno vplivalo na stabilizacijo poslovanja Skupine ter ji v prihodnje omogočilo pospešeno poslovno prestrukturiranje. 

Skupina Mercator bo nadaljevala z zastavljeno strategijo prestrukturiranja poslovanja, kjer bo glavni poudarek na izboljšanju konkurenčne pozicije ob hkratnem poudarku na izboljšanju dobičkonosnosti poslovanja. Z doslednim izvajanjem dolgoročnih projektov stroškovne optimizacije in izboljšanja percepcije na trgu je Skupina že dosegla prve pozitivne korake, ki bodo v naslednjih letih dali nov zagon družbi. V letu 2014 bo Mercator za investicije namenil 58,9 milijona EUR, kar je za 20 milijonov več kot v letu 2013.

Skupina Mercator za leto 2014 načrtuje znižanje prihodkov od prodaje za 3,5 % v primerjavi z letom 2013. Načrtovano znižanje prihodkov bo rezultat zapiranja neprofitabilnih enot ter izhoda iz nestrateških dejavnosti, kar je v skladu s sprejeto strategije prestrukturiranja poslovanja Skupine. Pomemben vpliv na zmanjšanje prihodkov pa bo imelo tudi napovedano nadaljevanje zahtevnih gospodarskih razmer na vseh ključnih trgih, na katerih družba posluje, ki bo, po ocenah, vplivalo na nadaljnji upad prodaje tako v trgovini z izdelki na drobno kot predvsem prodaje trajnih dobrin in oblačil, izboljšanje makroekonomskih razmer pa se pričakuje v letu 2015.

Skupina Mercator za leto 2014 načrtuje poslovni izid iz poslovanja v višini 34,9 milijona EUR in realizacijo čistega dobička v višini 339 tisoč EUR. Izboljšanje dobičkonosnosti Skupine bo rezultat osredotočenosti na dolgoročne projekte, ki bodo na eni strani usmerjeni v nadaljevanje zniževanja stroškov  ter na drugi strani izboljšanje percepcije Mercatorja v očeh kupca. Nadaljevale se bodo aktivnosti na področjih zagotavljanja cenovno ugodnih nakupov za kupce, sistema zvestobe Pika ter ponudbe lokalnih, svežih in kakovostnih izdelkov.  Stroškovni ukrepi bodo delovali v smeri zniževanja stroškov energentov in logistike, dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja in zapiranja neprofitabilnih maloprodajnih enot. V letu 2014 se bodo nekoliko okrepile naložbe v osnovna sredstva, glavnina investicij pa bo namenjena prenovi obstoječih maloprodajnih enot.

Nadaljeval se bo tudi proces integracije poslovanja družb M-Tehnika, Modiana in Intersport. V letu 2014 bo tako dokončana integracija verige Modiana s pripojitvijo matični družbi. Na tujih trgih so bili prenosi dejavnosti  in pripojitve izvedeni  v letu 2013, v Sloveniji pa je prenos načrtovan v prvi polovici leta 2014. Družba Intersport bo v Sloveniji ostala samostojna veriga, integracija  družb na tujih trgih pa je bila izvedena v letošnjem letu. Integracija družbe M-Tehnika je bila implementirana v letu 2013.

Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator je ob predstavitvi gospodarskega načrta za prihodnje leto poudaril: »Zaradi negativnih gospodarskih napovedi za prihodnje leto se pričakuje  nadaljevanje negativnih vplivov okolja na kupno moč in potrošnjo. Skupina Mercator bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala s procesom prestrukturiranja  poslovanja, ki ima ključen vpliv na tekoče poslovanje Skupine Mercator. Uspešen zaključek finančnega prestrukturiranja, ki  je v zaključni fazi, za Skupino Mercator predstavlja ključni pogoj  za zagotavljanje stabilnosti njenega poslovanja tudi v prihodnje. Z doseženim sporazumom  z bankami bo Mercator sposoben v celoti izvesti začrtano strategijo, ki že daje prve pozitivne rezultate, ter tako postati uspešen in  konkurenčen trgovec.«