Medijsko središče

Skupina Mercator v prvem kvartalu leta 2014

Skupina Mercator je v obdobju 1-3 2014 ustvarila 625 milijonov EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je v skladu s planom za to obdobje in predstavlja 5,1 % zmanjšanje prihodkov iz prodaje ustvarjenih v primerljivem obdobju lanskega leta. Padec v prihodkih je med drugim posledica izhoda s trga Bolgarije, zaprtja nekaterih neprofitabilnih enot tako market programa kot tudi 13 enot Modiane in Tehnike, vpliva časovnega zamika praznikov v letošnjem letu ter nadaljnjega zmanjševanja kupne moči prebivalstva zaradi zaostrenih gospodarskih razmer.

Poslovni izid iz poslovanja je pozitiven in znaša 5 milijonov EUR. Doseženi rezultat je v skladu z načrtovanim in za več kot 4-krat presega poslovni izid iz poslovanja ustvarjen v enakem obdobju lanskega leta.

Skupina Mercator je v prvem kvartalu letošnjega leta ustvarila EBITDA v vrednosti 22,7 milijona EUR in predstavlja 5,1 % rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

V prvem kvartalu letošnjega leta je Skupina Mercator nadaljevala z obsežnimi aktivnostmi na področju trženjske konkurenčnosti. Nadaljevala je s prenovo obstoječih prodajaln po konceptu Sosed.
V mesecu marcu je Mercator na slovenskem trgu izvedel pomembno spremembo v cenovni politiki, s katero želi postati najboljši tudi v konkurenčnosti svojih cen. Spremembe v cenovni politiki so bile v mesecu maju uvedene tudi na srbskem trgu.
Mercator na vseh svojih trgih tudi v letošnjem letu nadgrajuje svojo ponudbo domačih izdelkov in pridelkov ter s tem nadaljuje svojo osredotočenost na zagotavljanje lokalne ponudbe svojim kupcem.

Skupina Mercator v letu 2014 nadaljuje z ukrepi stroškovne optimizacije. Glede na enako obdobje lanskega leta je bilo na ravni Skupine v prvem kvartalu letošnjega leta realiziranih za 5 % manj stroškov.

Nadaljevalo se je izvajanje zastavljenih ukrepov poslovnega prestrukturiranja, med katere sodijo sanacija poslovanja družbe Mercator - H, d.o.o., ter dejavnosti Tehnike in Modiane. Dejavnost družbe Modiana v Sloveniji je bila v začetku 2014 prenesena na matično družbo, njena pripojitev pa se načrtuje v drugi polovici leta 2014. Na hrvaškem trgu so se v letu 2014 pričele izvajati obsežne aktivnosti za izboljšanje poslovanja, ki že dajejo prve pozitivne rezultate. V okviru sanacijskih ukrepov dejavnosti Tehnike in družbe Modiana se izvaja zapiranje neprofitabilnih enot.

Kljub večji stroškovni učinkovitosti je poslovni izid obdobja negativen v višini -8,5 milijonov EUR in je nekoliko nižji od poslovnega izida ustvarjenega v enakem obdobjem lanskega leta. Na to je v največji meri vplivalo povišanje finančnih odhodkov Skupine, ki je posledica časovnega zamika procesa prestrukturiranja finančnih obveznosti ter negativnih tečajnih razlik v prvem kvartalu.

Konec meseca aprila je Mercator pridobil podpisane zaveze vseh potrebnih bank posojilodajalk Skupine Mercator k implementaciji predlaganega finančnega prestrukturiranja Skupine v skladu s podrobnimi pravnimi in komercialnimi pogoji, ki so sedaj dogovorjeni z vsemi takimi posojilodajalci. Podpis dogovora o finančnem prestrukturiranju za Mercator predstavlja pomembno znižanje plačilno-sposobnostnega tveganja, saj je plan odplačil prilagojen Mercatorjevemu denarnemu toku v naslednjih letih.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava