Medijsko središče

tiskovna konferenca polletno porocilo poslovanja skupina mercator 2013

Rezultati poslovanja Skupine Mercator v prvem polletju 2013

Skupina Mercator je v prvem polletju leta 2013 realizirala 1.356 milijonov EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 3,3 % manj, kot v enakem obdobju lanskega leta. Nižji prihodki so predvsem rezultat zaostrenih gospodarskih razmer in strukturnih sprememb nakupnih navad potrošnikov zaradi padca kupne moči. Izguba Skupine Mercator se zmanjšuje in je bila ob polletju letošnjega leta za petino manjša od izgube, ustvarjene v primerljivem obdobju lanskega leta. Stroškovni prihranki Skupine Mercator so v prvem polletju 2013 znašali 18,6 milijonov EUR in bodo do konca leta presegli načrtovane. Skupina je ob polletju 2013 zmanjšala neto zadolženost pod 1 milijardo EUR. Uspešno je bil izveden tudi izstop s trgov Bolgarije in Albanije.

Skupina Mercator je v prvi polovici leta 2013 realizirala 3,3-odstotni padec prihodkov. Padec prodaje je rezultat  izstopa s trgov Bolgarije in Albanije ter delnega zapiranja poslovnih enot, poleg tega pa je padec prihodkov realiziran tudi na našem največjem trgu, v Sloveniji (3,8 %), relativno največji padec prihodkov pa je bil zabeležen na Hrvaškem. Na drugem največjem trgu v Srbiji je rast prihodkov iz prodaje znašala 4,2 %. V Sloveniji in na Hrvaškem se trendi poslovanja v drugem kvartalu letošnjega leta izboljšujejo.

Skupina Mercator je prvo polletje 2013 zaključila z negativnim poslovnim izidom obračunskega obdobja v višini -15,1 milijonov EUR. Izguba ob polletju 2013 je bila za petino manjša od izgube ustvarjene v primerljivem obdobju lanskega leta. Izguba, ustvarjena v drugem kvartalu leta 2013, pa je bila za četrtino nižja od izgube, ustvarjene v prvem kvartalu letošnjega leta.

Stroški iz poslovanja Skupine Mercator so bili v prvem polletju 2013 nižji za 18,6 milijonov EUR v primerjavi s stroški, ustvarjenimi v primerljivem obdobju lanskega leta. Skupina bo do konca letošnjega leta presegla načrt znižanja stroškov, ki je znašal 19 milijonov EUR, in na letni ravni dosegla nižje stroške v primerjavi s stroški, ustvarjenimi v letu 2012. Dodatna stroškovna racionalizacija bo izvedena na področjih stroškov materiala in storitev ter konsolidacije dobaviteljev in kompleksnosti asortimana. Dodatno zmanjševanje števila zaposlenih do konca leta 2013 ni načrtovano.

V prvem polletju 2013 se je neto zadolženost Skupine Mercator zmanjšala pod 1 milijardo EUR in je na dan, 30.6.2013 znašala 990 milijonov EUR, kar je 17,6 milijonov EUR manj kot je znašala ob koncu leta 2012.

Skupina Mercator je s trga Albanije izstopila že konec leta 2012, v Bolgariji pa je zadnja maloprodajna enota prenehala obratovati s 1.7.2013. V hčerinskih podjetjih M-Tehnika in Modiana so bile v prvem kvartalu 2013 izvedene večje strukturne spremembe, kar se je že odrazilo v izboljšanju njihovega poslovanju v drugem kvartalu letošnjega leta.

Z okrepljenimi trženjskimi aktivnostmi je Skupina Mercator v prejšnjih kvartalih uspešno stabilizirala gibanje tržnih deležev. V drugem kvartalu 2013 pa je Mercator na slovenskem trgu že pridobil tržni delež.
Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator je ob predstavitvi rezultatov poudaril: »Navkljub zaostrenim gospodarskim razmeram in spremenjenim nakupnim navadam potrošnikov izgubo vztrajno zmanjšujemo in načrtujemo, da bo tekoče poslovanje družbe do konca leta pozitivno. Izboljšujemo ključne kazalnike poslovanja, vendar z dinamiko sprememb še nismo zadovoljni, zato bomo v prihodnje okrepili naše aktivnosti. Nadaljevali bomo z zastavljeno strategijo prestrukturiranja, do konca leta pa bomo osredotočeni na dvig prometa, na izboljšanje dobičkonosnosti in poslovanja, na zagotovitev dolgoročno vzdržne in stabilne finančne strukture, ki bo imela pozitiven učinek tudi na dobičkonosnost ter na doseganje pozitivnega poslovanja hčerinskih podjetij po uspešni zaustavitvi trenda padanja njihovega poslovanja z izvedenimi sanacijskimi ukrepi v prvi polovici letošnjega leta. Zagotovljeno bo tudi spoštovanje zavez, opredeljenih v okviru kupo-prodajne pogodbe med konzorcijem prodajalcev in podjetjem Agrokor.«

Skupina Mercator bo do konca leta nadaljevala s strategijo intenzivnejšega prilagajanja trženjskih aktivnosti potrebam in željam kupcev. Tako bodo jeseni v Sloveniji odprte prve prenovljene trgovine po novem konceptu Mercator Sosed. Nadaljevala bo s konkurenčnostjo ponudbe izdelkov priznanih blagovnih znamk in izdelkov lastne trgovske znamke.

Pod okriljem projekta Iz domačih krajev bo Mercator nadaljeval s ponudbo kakovostnih in svežih lokalnih proizvodov. Tako je včeraj s slovenskimi pridelovalci zelenjave podpisal »Dogovor o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi«, ki predstavlja pomemben korak h krepitvi dobrih poslovnih odnosov med Mercatorjem in njegovimi dobavitelji. Podpis dogovora bo Mercatorju zagotavljal redno oskrbo s slovensko zelenjavo. Zagotavljali bomo sledljivost slovenskega porekla zelenjave in ponudbe za kupce jasno označevali. S stalnim monitoringom in jasno opredeljenimi kriteriji prevzemanja zelenjave bo zagotovljena stalna kakovost Mercatorjeve ponudbe slovenske zelenjave. Skupina Mercator tako v letošnjem letu načrtuje za petino povečan odkup slovenske zelenjave, usmerjenost v sodelovanje z lokalnimi dobavitelji pa širi tudi na druge blagovne skupine. Tako bo Pekarne Grosuplje od oktobra dalje za ves kruh in pekovsko pecivo uporabljala 100% samo slovensko pšenico glede na delež pšenice v različnih vrstah kruha. Skupina Mercator pa bo v letošnjem letu povečala tudi odkup slovenskega mesa, ki je rezultat njene zaveze, da v redni prodaji v svojih mesnicah kupcem nudi izključno v Sloveniji rejeno sveže meso.

Prezentacija tiskovne konference

Tiskovna konferenca - polletno porocilo poslovanja Skupine Mercator, 28. 8. 2013