Medijsko središče

Letno poročilo skupine Mercator 2014

Skupina Mercator v letu 2014 v znamenju lastniške in finančne stabilizacije.

Leto 2014 je bilo za Skupino Mercator prelomno leto, saj so bili v času izrazito negativnih makroekonomskih razmer, izvedeni trije pomembni projekti, in sicer poslovno in finančno prestrukturiranje ter sprememba lastniške strukture.

Skupina Mercator je v letu 2014 dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja v višini 12,4 milijona EUR ter ustvarila 2,65 milijarde EUR prihodkov iz prodaje, kar je 4,1 % manj kot v letu 2013. Nižji prihodki iz prodaje so posledica zapiranja neučinkovitih prodajnih enot, zmanjševanja prodajnih površin, spremenjenih nakupnih navad potrošnikov ter prenosa poslovanja maloprodajnih enot na trgu Hrvaške ter Bosne in Hercegovine na Konzum v okviru integracijskega procesa Skupin Agrokor in Mercator v mesecu septembru 2014. Ob tem izpad prihodkov iz prodaje deloma nadomešča prenos poslovanja Agrokorjevih enot Idea v Srbiji na družbo Mercator - S, d.o.o., ki se je zaključila konec novembra 2014.

Skupina Mercator je v letu 2014 nadaljevala z zastavljenim načrtom poslovnega prestrukturiranja in racionalizacije stroškov poslovanja. Uspešno je zaključila proces prestrukturiranja finančnih obveznosti ter s tem dosegla finančno stabilizacijo, ki je ključnega pomena za njen dolgoročni obstoj. V drugi polovici leta 2014 sta družbi Agrokor, d.d., in Agrokor Investments B.V. pridobili večinski, skupaj 88,10 % delež družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s čimer je bilo zaključeno tudi obdobje lastniške nestabilnosti družbe. Poslovanje trgovinske dejavnosti Skupine Mercator se je v drugem polletju 2014 postopoma izboljševalo in trend se nadaljuje v letu 2015.

Skupina Mercator je v letu 2014 dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja v višini 12,4 milijona EUR. Poslovno leto pa je zaključila z izgubo v višini 44,5 milijona EUR in EBITDA v višini 100,4 milijona EUR. Nižji poslovni izid iz poslovanja ter višja izguba poslovnega leta v primerjavi z letom 2013 sta predvsem posledica enkratnih dogodkov vezanih na prevzem in proces finančnega reprograma, med katere sodijo oslabitve nepremičnin in opreme, oslabitve neopredmetenih sredstev ter ostali nenačrtovani stroški povezani z integracijskimi dejavnostmi s Skupino Agrokor in zamikom zaključka procesa finančnega prestrukturiranja. Neodvisno od procesa integracije je Skupina Mercator v letu 2014 ponovno ocenila vrednosti zemljišč po trgih svojega delovanja, pri čemer se je vrednost le-teh znižala, kar je dodatno negativno vplivalo na izid poslovnega leta.

V letu 2014 je Skupina Mercator nadaljevala s sanacijo neosnovnih dejavnostih. Izvajali so se ukrepi optimizacije, med katere sodijo zapiranje nedobičkonosnih enot, zmanjševanje rednih stroškov poslovanja ter učinkovitejše obvladovanje ostalih stroškov in zmanjševanje števila zaposlenih. Z dnem 31.3.2014 je Mercator na Hrvaškem prenehal z izvajanjem dejavnosti v okviru divizije Tehnika, 30.6.2014 pa je bila družba Modiana, d.o.o., Slovenija, pripojena k matični družbi.

Navkljub visoko konkurenčnemu okolju in zahtevnim procesom, ki so potekali v Skupini Mercator tekom leta 2014, je Mercator uspešno ohranjal stabilno tržno pozicijo in redno poslovanje, ki se v letu 2015 tudi  izboljšuje.
Mercator povečuje svojo osredotočenost na osnovno dejavnost, preko krepitve svojih trženjskih aktivnosti ter intenzivnih vlaganj v prenovo maloprodajnih enot pa v Sloveniji povečuje svojo konkurenčnost. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je odprl že 17 prenovljenih trgovin, ki izkazujejo pozitivne rezultate poslovanja.

Skladno s svojo strategijo poslovnega prestrukturiranja Mercator v letošnjem letu uspešno izvaja proces odprodaje neosnovnih dejavnosti in poslovno nepotrebnega premoženja. V okviru tega je Mercator v aprilu 2015 uspešno izvedel proces prodaje Pekarne Grosuplje, kar bo imelo pozitiven vpliv na njegovo poslovno uspešnost. Procesi prodaje ostalih neosnovnih dejavnosti so v teku in potekajo v skladu z zastavljenim terminskim načrtom.

Mercator je v letošnjem letu tudi pričel krepiti vlaganja v razvoj veleprodajne dejavnosti. Trg prodaje na debelo v Sloveniji kaže potencial za rast, zato bo družba Mercator, d.d., v prihodnje krepila svoje aktivnosti tudi na veleprodajnem kanalu. Skladno s to strateško usmeritvijo je bil v aprilu 2015 izveden proces nakupa dejavnosti družbe Era Good, d.o.o., v prihodnje pa bo Mercator tudi okrepil svoja vlaganja v prenovo cash&carry centrov po Sloveniji ter s tem nadgradil svojo konkurenčnost na področju prodaje na debelo.

Skladno s krepitvijo investicij v razvoj svoje maloprodajne mreže v Sloveniji ter strateško usmeritvijo v intenzivnejše osredotočanje na svojo osnovno dejavnost Mercator tudi načrtuje gradnjo novega sodobnega logističnega centra, ki bo podpora tem razvojnim smernicam. Proces je trenutno v fazi iskanja primernega zemljišča v bližini ljubljanske obvoznice.
V letu 2015 je Mercator zaradi izboljšanja pogojev na mednarodnih trgih ter svoje finančne, lastniške in poslovne stabilizacije ponovno pričel z izvajanjem procesa monetizacije.

Skupina Mercator bo v letu 2015 nadaljevala z zastavljenimi ukrepi stroškovne optimizacije, katerih namen je izboljšanje njene dobičkonosnosti. Pozitivne vplive na dobičkonosnost Skupine Mercator bodo v prihodnje prinašali doseženi dogovor o finančnem prestrukturiranju ter nova organizacija poslovanja, v okviru katere je Skupina prenehala poslovati na trgih, ki so bili zanjo manj dobičkonosni.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava