Medijsko središče

Mercator poslovanje 1 9

Skupina Mercator še naprej zmanjšuje izgubo

Skupina Mercator je v obdobju od 1-9 2013 ustvarila dobri 2 milijardi EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar je 3,6 % manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Nižji prihodki so predvsem posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa ter nižjih prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem. Na zmanjšanje prihodkov pa je vplivala tudi implementacija načrtovanih poslovnih odločitev v okviru procesa prestrukturiranja poslovanja. 

Uspešno se nadaljuje proces stroškovne optimizacije poslovanja.  Prihranki doseženi v obdobju 1-9 2013 presegajo celoletne prihranke načrtovane za leto 2013. Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta zmanjšala svojo zadolženost za 29,7 milijonov EUR, doseženi načelni dogovor o dolgoročnem prestrukturiranju finančnih obveznosti pa predstavlja pomemben korak do  finančne stabilnosti Skupine.

Skupina Mercator je v obdobju od 1-9 2013 ustvarila izgubo v višini 17,6 milijona EUR, ki je manjša od izgube ustvarjene v primerljivem obdobju lanskega leta. Izguba ustvarjena v tretjem kvartalu letošnjega leta je znašala 2,4 milijona EUR, in je manjša od izgub ustvarjenih v prvih dveh kvartalih letošnjega leta.

Na zmanjšanje prihodkov v obdobju od 1-9 2013 so v največji meri vplivali slabša prodaja tekstilnega in tehničnega programa kot posledica spremenjenih nakupnih navad potrošnikov ter nižji prihodki na slovenskem in hrvaškem trgu, ki so rezultat zaostrenih gospodarskih razmer. Na nižanje prihodkov je vplivala tudi implementacija načrtovanih poslovnih odločitev v okviru procesa prestrukturiranja poslovanja, med njimi predvsem izhod iz trgov Albanije in Bolgarije, zapiranje neučinkovitih prodajnih enot in zmanjševanje prodajnih površin.

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta zmanjšala svoj finančni dolg za 2,7  odstotka oziroma 29,7 milijonov EUR, neto dolg Skupine je na dan 30.9.2013 znašal 994,3 milijonov EUR.  Mercator je tudi dosegel načelni dogovor s koordinacijsko skupino upnikov, ki jo sestavlja šest ključnih bank upnic, o glavnih pogojih dolgoročnega prestrukturiranju dolga družbe. Predlog za prestrukturiranje, ki je bil na srečanju dne 5.11.2013 predstavljen tudi ostalim bankam upnicam, je pomemben korak do finančne stabilnosti Skupine. Po pričakovanjih bo proces uspešno zaključen do konca leta.

Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2013 ustvarila prihranke v višini 27,4 milijonov EUR in tako presegla plan načrtovanih prihrankov. Najvišji prihranki so bili doseženi na področju stroškov materiala in storitev. Projekt optimizacije števila zaposlenih v režijskih službah Skupine Mercator poteka v skladu z načrti. V letošnjem letu se dodatnih aktivnosti na tem področju ne bo izvajalo.

Navkljub zaostrenim razmeram na trgu, je Mercator po letih padanja v prvih devetih mesecih letošnjega leta  s številnimi trženjskimi aktivnostmi uspel zaustaviti in v zadnjih mesecih tudi stabilizirati svoj tržni delež. Z namenom dviga cenovne konkurenčnosti je bila uspešno izvedena prenova bonitetnega sistema Pika, ob dvigu DDV so bile ohranjene in zaklenjene cene več kot 2.000 najbolje prodajanim izdelkom za vsakodnevno potrošnjo, izboljšana je redna akcijska ponudba, velika pozornost pa je namenjena tudi zvestim kupcem z dodatnimi ugodnostmi in bonitetami (npr: kartica Pika, torkovi popusti, četrtkovi popusti za upokojence).

Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator je ob predstavitvi rezultatov poudaril: »Skupina Mercator posluje v izredno zahtevnih okoliščinah. Poleg neugodnega gospodarskega okolja, ki negativno vpliva na potrošnjo in spreminja navade potrošnikov, se Skupina spoprijema še z dodatnimi poslovnimi izzivi, kot so visoka zadolženost, slaba dobičkonosnost nekaterih preteklih investicij in nizka učinkovitost družbe. Uspešno izvajanje procesov prestrukturiranja dolga in poslovanja predstavlja trdne temelje za izboljšanje poslovanja Skupine v prihodnje. Doseženi načelni  dogovor o dolgoročnem refinanciranju kreditov predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi dolgoročno vzdržnega upravljanja finančnih obveznosti družbe. Proces prestrukturiranja poslovanja, ki je trenutno eden najzahtevnejših tovrstnih projektov v tem delu Evrope in  poteka v skladu z načrti, pa daje osnovo za izboljšanje rednega poslovanja Skupine Mercator.«   

Poslovanje Skupine Mercator 1-9 2013