Medijsko središče

IMG 4954

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave potrjuje korektnost poslovanja

Izredni član Mercatorjev uprave Gregor Planteu v svojem poročilu za obdobje od 8.5.2017 do 8.8.2017 ugotavlja, da so vsi Mercatorjevi posli, sklenjeni z večinskimi lastnikom Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti ter da družba pri nobenem poslu ni bila prikrajšana oziroma kakor koli oškodovana.

Planteu

Poročilo o vseh poslih, sklenjenih med Mercatorjem in njegovim večinskim lastnikom Agrokorjem ter z njim povezanimi družbami, je pripravljeno v skladu s 6. členom Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo. To poročilo se nanaša samo na Mercator kot družbo sistemskega pomena za Republiko Slovenijo in ne na celotno Skupino Mercator.
 
Člani Mercatorjeve uprave in izredni član uprave so v skladu z Zakonom soglasno sprejemali odločitve glede vodenja vseh poslov, povezanih z večinskim družbenikom ter z njim povezanimi družbami. Sodelovanje je korektno in profesionalno. Izredni član uprave je v skladu s pristojnostmi preveril vse posle z večinskim lastnikom in z njim povezanimi družbami ter bil seznanjen z vsemi podrobnostmi, ki so potrebne pri presoji skladnosti poslovanja družbe z Zakonom. Izredni član je tudi zelo aktivno spremljal poročanje in skladnost postopkov vseh vodilnih delavcev, ki so v skladu z organizacijskimi navodili in drugimi akti, ki se posredno ali neposredno povezujejo z določbami Zakona.
 
Mercator je že pred uveljavitvijo Zakona sledil jasnim zavezam pri poslovanju z družbo Agrokor in z njo povezanimi družbami. Te zaveze izhajajo iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.  Tako je Skupina Mercator delovala do določene mere neodvisno od delovanja družb v Skupini Agrokor, ki niso del Skupine Mercator.   
 
Mercator vsako leto pripravlja poročilo o transakcijah s povezanimi družbami v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o davčnem postopku. Poročilo sprejema in potrjuje uprava Mercatorja in ga pregledajo tudi revizorji. Na podlagi Mercatorjevih notranjih aktov, že uveljavljenih zavez pred sprejetjem Zakona in na podlagi določil Zakona je mogoče ugotoviti, da Mercator Agrokorju ali z njim povezanim družbam ni podelil nikakršnih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali podobnih zavez. Mercator tudi ni neposredno ali posredno odobril posojila, predujma ali podobnega instrumenta, blagovnih kreditov ali plačal storitev večinskemu lastniku ali povezanim družbam brez soglasja izrednega člana uprave. V poročanem obdobju Mercator tudi ni izvajal plačil  namesto večinskega družbenika ali z njim povezanih družb.
 
V poročilu izrednega člana Mercatorjeve uprave je tudi posebej poudarjeno, da celotna Mercatorjeva uprava posebno pozornost namenja upravljanju s tveganjem, ki izhaja iz stanja terjatev do družb v Skupini Agrokor.