Medijsko središče

IMG 4958

Skupina Mercator tudi v prvih devetih mesecih letos izboljšala poslovne rezultate

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih 2021 dosegla vse ključne poslovne cilje in je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta izboljšala poslovne rezultate. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 57,6 milijona EUR, čisti poslovni izid iz poslovnega obdobja 12,6 milijona EUR, normalizirana EBITDA pa je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zrasla za 10,8 % in je znašala 139,3 milijona EUR. Skupina Mercator je v obravnavanem obdobju tudi dodatno znižala svoj neto finančni dolg.

»Mercator je po dolgih letih uspel količnik med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA znižati pod petkratnik, kar dokazuje, da strateške odločitve dajejo prave rezultate. Finančno trden in poslovno uspešen Mercator ni samo v interesu družbe, zaposlenih in lastnikov, temveč celotne verige od proizvajalcev do živilske industrije v Sloveniji in regiji. Mercator bo nadaljeval z digitalno preobrazbo poslovanja in vztrajal pri zagotavljanju sodobne, poosebljene storitve in ponudbe za kupce«. Ker je Skupina Mercator del Fortenove Grupe lahko nadaljujemo s strateškimi investicijami, predvsem v nov logistično-distribucijski center v Ljubljani in prenovo prodajne mreže«, je poudaril predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić.

Prihodki od prodaje so se v obravnavanem obdobju zvišali skoraj za odstotek in so znašali 1,6 milijarde EUR, pri čemer je Skupina zabeležila tudi podobno rast prihodkov od prodaje v trgovini na drobno kot svoji osnovni dejavnosti. Tudi primerjave z letom 2019 (predkoronskim obdobjem) potrjujejo, da je poslovanje Skupine Mercator uspešno, saj so se prihodki od prodaje v obdobju 1–9 2021 povečali za 2,9 % glede na enako obdobje pred razglasitvijo epidemije COVID-19 (obdobje 1–9 2019). Največjo rast prihodkov od prodaje beležimo v dejavnosti trgovine na drobno, in sicer v Sloveniji za 4,8 % glede na enako obdobje pred razglasitvijo epidemije COVID-19 (obdobje 1–9 2019). Tudi družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je v obdobju 1–9 2021 poslovala uspešno, saj je ustvarila 34,4 milijona EUR dobička iz poslovanja (EBIT), kar predstavlja povečanje za 4,2 milijona EUR glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta v osnovna sredstva investirala 20,9 milijona EUR, od česar največ za prenovo prodajne mreže. 

Poslovanje v obdobju 1-9 2021 je zaznamovala epidemija COVID-19, kar je zahtevalo sprejemanje dodatnih ukrepov, sprotno prilagajanje dejanskemu stanju in posledicam posameznih ukrepov, ki so jih sprejemali vlada in drugi pristojni organi. Uspešno poslovanje je bilo odvisno predvsem od hitrega prilagajanja poslovanja ter truda in naporov zaposlenih v Skupini Mercator.

 

Obvestilo bo od 25. 11. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poročilo je vidno na povezavi.