Medijsko središče

IMG 4953

Umik zahteve za sklic skupščine in sklic 30. izredne skupščine delničarjev

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Umik zahteve za sklic skupščine in sklic 30. izredne skupščine

 

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., na podlagi umika zahteve za sklic skupščine delničarja FORTENOVA GRUPA, d. d., zaradi zagotovitve udeležbe na seji skupščine s strani strokovnih sodelavcev, revizorjev in ocenjevalcev vrednosti podjetij, preklicuje 30. izredno skupščino delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki je bila na podlagi zahteve večinskega delničarja FORTENOVA GRUPA, d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, sklicana za dne 06.12.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 in sklicuje novo skupščino s kasnejšim datumom, kakor sledi:

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d. d., v skladu z zahtevo delničarja FORTENOVA GRUPA, d. d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, z dne 19.11.2021 ter na podlagi sklepa uprave družbe z dne 19.11. 2021, uprava sklicuje

30. izredno skupščino delničarjev, 
ki bo dne 23. 12. 2021 ob 15.30 uri 
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: preklic in sklic skupščine, gradivo za skupščino, umik zahteve za sklic in predlog za preklic skupščine, zahtevo za sklic nove skupščine družbe s kasnejšim datumom, Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev, Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Mercator, d. d., prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo ter letna poročila družbe za poslovno leto 2018, leto 2019 in leto 2020.

 

Obvestilo bo od 22. 11. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe  www.mercatorgroup.si.

 

Vsi dokumenti so vidni na povezavi.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava

Datum: 23. 11. 2021