O Skupini

IMG 8676

Prodaja nepremičnin

Najugodnejšemu ponudniku se proda:

 • Ajdovščina, poslovni prostori Tovarniška 5a, neto tlorisna površina 543,00 m2, parc. št. 1431/13 in zemljišče ob objektu, parc. št. 1431/14, 1431/15, 1431/16 in 1431/17, vse k.o. Ajdovščina, v skupni izmeri 2.718 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 348 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 466.000,00 EUR.
 • Apače, Apače 87 a, poslovni prostor, neto tlorisna površina 69,30 m², parc. št. 234/1 k.o. 424 - Apače, s skupno izmero 525 m², v deležu do 7/20. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.100,00 EUR.
 • Beltinci, Ravenska cesta 2, Blagovnica Ravenka, neto tlorisna površina 2.165,53 m2, parc. št. 1708, 1709 in 1710, vse k.o. Beltinci. Del poslovnih prostorov v blagovnici je oddanih v najem. Bodoči kupec se ob sklenitvi pogodbe zaveže, da bo oddal prodajalcu v najem poslovne prostore v blagovnici, v katerih že sedaj posluje prodajalna market programa. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 49 kWh/m2. Izhodiščna cena je 1.307.000,00 EUR.
 • Bertoki, Sermin 8a, poslovna in skladiščna objekta, skupna površina ca. 3.469,00 m2 ter ca. 3.000,00 m2 zunanjih skladiščnih površin, s pripadajočim zemljiščem, ki obsega parcele št. 5797/25, 5797/26, 5797/28, 5797/30, 5797/31 in 5797/32, vse k.o. 2604 - Bertoki, do 1/1, v skupni izmeri zemljišča 18.203 m2. Del lokacije je oddane v najem za nedoločen čas. Prodajalec lahko po izbiri in po pogojih, ki jih določi, vzame del objektov in zemljišč v povratni najem. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 201 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 4.969.336,00 EUR.
 • Bled, Alpska cesta 15, stanovanje v mansardi, ID znak 2191-679-74, površina 51,4 m², do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 61 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 86.000,00 EUR.
 • Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 514,8 m2, parcele 1884/1, 1884/2, 1885/1 in 1883/2, vse k.o. 2176 – Blejska Dobrava, v skupni izmeri 1.543 m2, pri vseh v deležu do celote (1/1). Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik za del stavbe 1: letna dovedena energija 108 kWh/m2. Letna potrebna toplota za ogrevanje za del stavbe 2: razred F, 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 299.000,00 EUR.
 • Bovec, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 7.487 m², parc. št. 1111/1 in 1112/2, obe k.o. 2207 - Bovec. Izhodiščna prodajna cena je 748.700,00 EUR.
 • Brezovci, Brezovci 80, zaprt gostinski lokal in trgovina, površina 271,65 m2, ter gospodarsko poslopje, površina 333,00 m2, parc. št. 777/1 in 777/2, obe k.o. Brezovci, v skupni izmeri 3.580 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 240 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 80.000,00 EUR.
 • Brežice, Cesta svobode 31, stavbno zemljišče, parc. št. 658/1 k.o. 1283 - Črnc, v izmeri 4.008 m², v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 221.000,00 EUR.
 • Brežice, Bizeljska cesta 37, blagovnica s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 6.211,2 m2, del stavbe 1299-195-1, v deležu do celote, in parcele 291/17, 291/18, 291/20, 291/21, 291/24 in 291/25, v skupni izmeri 9.632 m2, vse k.o. 1299 Zakot, vse v deležu do celote. Energijski kazalnik: letna dovedena energija 103 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.366.464,00 EUR.
 • Celje, Ljubljanska cesta 52,  poslovna stavba, površine cca 730 m2 z zemljiščem na parc. št. 1817/1, 1817/3, 1817/4 in 1818/1, k.o. 1076 – Medlog v izmeri 2313 m2 v deležu do celote 1/1. Poslovni prostori v stavbi se oddajajo v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 206 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 598.000,00 EUR.
 • Celje, Ulica bratov Vošnjakov 1, Blagovnica Nova vas, površine 2.733,9 m2, del stavbe 1074-1372-1, v deležu 97/100, in del stavbe 1074-372-4, v deležu do celote 1/1, parc. 1051/8, 1053/1, 1053/5, 1053/7, 1053/8, 1053/9, 1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/7, 1060/3, 1711/15, 1711/17, 1711/18, 1711/19, vse k.o. 1074 -  Spodnja Hudinja. Del poslovnih prostorov v blagovnici je oddanih v najem. Bodoči kupec se ob sklenitvi pogodbe zaveže, da bo prodajalcu oddal v najem poslovne prostore v blagovnici, v katerih že sedaj posluje prodajalna market programa. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 69 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.375.000,00 EUR.
 • Celje, Opekarniška cesta 9, poslovni prostor, ID znak 1074-3728-3, površina 4.255,9 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 5.800.000,00 EUR.
 • Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2/a, poslovni prostori prodajalne in gostinskega lokala Market Cerklje, površina prostorov 385,26 m², parc. št. 3123/7 in 3123/4, obe k.o. 1302 – Cerklje, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.342 m². Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 281.000,00 EUR.
 • Cerknica, Ulica 4. maja 25, prodajalna v pritličju, površina 520,0 m2, parc. št. 1104/3 k.o. 1676 - Cerknica, v deležu do 1791/10000. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 88 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 572.000,00 EUR.
 • Cerkno, Glavni trg 3, parcela št. 54/3 k.o. 2223 – Cerkno, do 1/1, v naravi poslovni prostor vpisan v kataster stavb s št. 2344-375-13, v izmeri 145,4 m2, do 1/1. Etažna lastnina v zemljiški knjigi ni izvedena, zato se kupec vknjiži pri celotni parceli pod stavbo, a predmet nakupa je le poslovni prostor. Kupec se zaveže vsa razmerja z ostalimi etažnimi lastniki v stavbi urejati sam. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 99.000 EUR. 
 • Cerkvenjak, Cerkvenjak 13 b, trgovina in gostinski lokal, površina 318,6 m2, ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 1.668 m2, parc. 14/9 in 14/8, obe k.o. 541 - Cerkvenjak, obe v  deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje 86 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Čepovan, trgovina, Čepovan 65, neto tlorisna površina 102,27 m2, parc. št. *79/1, *79/2, 2340/9 in 2340/10, vse k.o. Čepovan. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 235 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 43.300,00 EUR.
 • Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 19, poslovna stavba z zemljiščem, parc. 1201/1 k.o. 140 – Črenšovci, v deležu do celote 1/1,  ki v naravi predstavlja poslovno stavbo površine cca 728 m2, od tega prodajni in pomožni prostor, v katerih deluje prodajalna Mercator, s skupno površino 304 m2, gostinski lokal in pripadajoča terasa površine 98 m2 oz. 35 m2 ter prazni prostori v nadstropju površine 326 m2, s pripadajočim zemljiščem. Gostinski lokal s teraso je oddan v najem za nedoločen čas. Kupec se ob sklenitvi prodajne pogodbe zaveže, da bo prodajalcu v povratni najem oddal prodajalno, zato se v ponudbi poleg ponujene kupnine navede tudi pričakovana najemnina za prostore prodajalne Mercator. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 78 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 429.520,00 EUR.
 • Črenšovci, Zadružna ulica 2, poslovna stavba (nekdanja tehnična prodajalna), površine 445,5 m2, parc. št. 1201/2 k.o. 140 – Črenšovci, površine 1253 m2, v deležu do celote (1/1).  Energijski kazalnik: razred E, potrebna toplota za ogrevanje je 137 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 219.720,00 EUR.
 • Divača, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 6.422 m², ID parcela 2452-981/16, parcela 2452-981/17, parcela 2452-1068/11 in parcela 2452-1068/12, vse v deležu do celote. Izhodiščna prodajna cena je 706.420,00 EUR.
 • Dobova, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 14.540 m2, parc. št. 919/2, 924/5, 925/2, 926/2, in 1123/8, 1125/2, 1126/2, 1127/2, 1128/2, 1129/2, 1271/4, 1348 vse k.o. Veliki Obrež. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Dobrovo v Brdih, Grajska cesta 4, zemljišče ob trgovini Market Dobrovo, parc. št. 2423/5 k.o. 2285 – Biljana, v izmeri 424 m², v deležu do 1/1, ki v naravi predstavlja stavbišče bivšega skladišča za plin ter del parc. št. 2423/1 k.o. 2285 – Biljana, v izmeri približno 1.200 m². Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parc. št. 2423/1 k.o. 2285 – Biljana, je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Izhodiščna prodajna cena je 105.560,00 EUR oz. 65,00 EUR/m².
 • Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 11, poslovni prostor prodajalne, površine 265,8 m2, ID znak: del stavbe 1420-171-1, do 1/1. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 132 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 189.000 EUR.
 • Dragomer, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 2.179 m², parc. št. 658/8 k.o. 1996 - Log. Izhodiščna prodajna cena je 360.000,00 EUR.
 • Dravograd, Meža 10, poslovni prostor, ID znak 829-844-5, površina 479,5 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 134 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 432.000,00 EUR.
 • Frankolovo, Frankolovo 10, poslovni prostor, površina prostorov 256,56 m2, parc. št. 1145, v deležu do 83/100, ter parc. št. 2 in 3, do 1/1, v skupni izmeri 540 m2, vse k.o. 1053 Loka. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 168 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 105.000,00 EUR.
 • Gederovci, Zemljišče, k.o. Sodišinci, v izmeri 835 m2, parc. št. 187/1. Izhodiščna prodajna cena je 8.500,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče ob Marketu Marjanca, parc. št. 782/1 k.o. 184 Gornja Radgona, v izmeri 4.721 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 77,00 EUR/m2.
 • Gornja Radgona, zemljišče, parc. št. 606/1, k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 52 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.400,00 EUR.
 • Gornja Radgona, Partizanska cesta 6, poslovni prostor, neto tlorisna površina 1.313,6 m², parc. št. 603/1 k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 941 m², v deležu do 1/1 in parc. št. 603/2 k.o. 184 - Gornja Radgona, s skupno izmero 523 m². Idealni delež na parc. št. 603/2 k.o. Gornja Radgona se določi glede na delež, ki ga predstavlja površina poslovnega prostora v celotni površini stavbe št. 733. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa preko parc. št. 603/1 k.o. 184 - Gornja Radgona do stanovanj v stavbi št. 733 k.o. Gornja Radgona. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 219 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 226.000,00 EUR.
 • Hrastnik, Cesta 1. maja 7, prazen prostor nekdanje prodajalne, površine 323 m2, parc. št. 1350/1 k.o. 1855 – Hrastnik-mesto, do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 239 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 148.000 EUR.
 • Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, pritlični poslovni prostor z izložbo, ID znak 1855-750-10, površina 102,4 m2, v deležu 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.640,00 EUR.
 • Hrastnik, Log 3, stanovanje, površina 46,3 m2, ID znak 1855-705-11, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 150 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 34.500,00 EUR.
 • Ig, nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1186/13 k.o. 1699 Dobravica, v izmeri 4.629 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 1.000.000,00 EUR.
 • Ilirska Bistrica, poslovni prostor trgovine, Gregorčičeva 23, neto tlorisna površina 307,35 m2, ident. št. 3.E, ID stavbe 1084, k.o. Trnovo. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 200.000,00 EUR.
 • Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 24, poslovno skladiščni prostori, površina prostorov 1.220,0 m2 ter stavbišča in zemljišča ob objektih v skupni izmeri 3.290,20 m2, parc. št. 29/3, 34/1, 34/2 in 3364/2, vse k.o. 2524 – Trnovo, v deležu do 1/1, in parc. št. 3364/1 k.o. 2524 – Trnovo, v deležu do 3/5. Del lokacije je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 195 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 730.000,00 EUR.
 • Ižakovci, Ižakovci 150, poslovni prostor, neto tlorisna površina 112,2 m², parc. št. 1678/0 in 1677/0, obe k.o. 135 - Ižakovci, s skupno izmero 1.228 m², v deležu do 2/3. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 48.000,00 EUR.
 • Jesenice, Cesta maršala Tita 22, pisarniški prostori, površina 320,9 m2, ID znak 2175-667-52, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred B2, letna potrebna toplota za ogrevanje je 33 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 149.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cesta maršala Tita 41, neto tlorisna površina 246,8 m2, ID znak 2175-485-90, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 175.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cirila Tavčarja 4, neto tlorisna površina 223,9 m2, ID znak 2175-288-12, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 124 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 126.300,00 EUR.
 • Jesenice, nezazidano stavbno zemljišče Hrenovce, v skupni izmeri 15.949 m², parc. št. 902/7, 902/106, 902/105, 902/44, vse k.o. 2175 – Jesenice, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.990.000,00 EUR.
 • Jesenice, Pot Otmarja Novaka 8, poslovni prostor, neto tlorisna površina 81,0 m² ter ustrezno služnostno pravico na parc. št. 1872/1, 1872/3, 1872/5, 1872/6, vse k.o. 2175 – Jesenice. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 227 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 65.000,00 EUR.
 • Jesenice, Ulica Franca Benedičiča 2, prodajalna, površina 257,5 m2, ID znak 2175-2153-25, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 158.700,00 EUR.
 • Jesenice na Dolenjskem, zemljišče pri objektu Jesenice 8, parc. št. 1932 in 1891/98, vse k.o. 1308 – Velika Dolina, v izmeri 296 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 4.144,00 EUR.
 • Kamnik, Ljubljanska 24b, Duplica, zaprta prodajalna in gostinski lokal, poslovni prostori z neto tlorisno površino 648,21 m2 ter terasa v izmeri 56,06 m2, parc. št. 1367/3 in zemljišče ob objektu parc. št. 1367/2, 1367/4 in 1367/5, vse k.o. 1908 – Podgorje, v skupni izmeri 2.029 m2, v deležu do 1/1. Nepremičnine so oddane v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 78 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 573.200,00 EUR.
 • Kobarid, Markova 1a, del parcele št. 5/10 k.o. 2223-Kobarid, do 135/1000, ki v naravi obsega skladišče v izmeri ca. 58,5 m2 in pripadajoče zemljišče v izmeri ca. 20 m2. Vse površine so zgolj približne, skica predmeta prodaje je na voljo pri prodajalcu. Del zemljišča parc. št. 5/10 k.o. Kobarid, ki je v naravi pripadajoče zemljišče, je potrebno na stroške kupca geodetsko odmeriti, objekt, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 5/5, 5/7 in 5/10, vse k.o. Kobarid, pa je potrebno na stroške kupca etažirati. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 146 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 59.000 EUR. 
 • Kobarid, Markova 1, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2223-54-3, v izmeri 151,5 m2, do 1/1. Prodata se še dve klima napravi, ki se nahajata v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 146 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino in opremo je 99.000 EUR.
 • Kobarid, nezazidano stavbno zemljišče pred vhodom v Kobarid, v skupni izmeri 4.480 m², parc. št. 448/1 in 448/2, obe k.o. 2223 – Kobarid. Izhodiščna prodajna cena je 411.000,00 EUR.
 • Kočevje (industrijska cona), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 5.187,00 m2, parc. št. 946/11, k.o. Stara cerkev. Izhodiščna prodajna cena je 264.500,00 EUR.
 • Kočevje, Cesta na Trato 13, trgovski objekt z zemljiščem, površina objekta 219,0 m2, parcele 728/2, 728/6 in 728/7, vse k.o. 1577 Kočevje, do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.695 m2. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 109 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 119.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kidričeva ulica 6a, poslovni kompleks Avto Kočevje, sestavljen iz več proizvodnih hal in upravne zgradbe, površina 4.306,0 m², parc. 1347/1, 1347/2, 1347/3 in 1347/4, vse k.o. 1577 – Kočevje, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 11.501 m². Del prostorov je oddan v najem za določen čas do prenove objektov. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.529.000,00 EUR.
 • Kočevje, Trg zbora odposlancev 49, poslovni prostor z opremo, ID znak: del stavbe 1577-2035-1, v izmeri 99,5 m2, do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 120 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 70.000,00 EUR.
 • Kočevje, Trg zbora odposlancev 70, poslovni prostori prodajalne v pritličju ter 2 pisarni v nadstropju, skupna površina prostorov 268,2 m2, ID znak 1577-2013-5 in 1577-2013-6, na parc. št. 1748/3 k.o. 1577 Kočevje. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 122 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 130.000,00 EUR.
 • Koper, Dolinska c. 1a, zemljišče in poslovne zgradbe v sklopu kompleksa TOMOS, parc. 1856/19, 1856/8, 1856/17, 1843/3, 1839/3, vse k.o. 2606 Semedela, v skupni izmeri 17.028 m2, od tega poslovne zgradbe v skupni izmeri 8.599 m2 ter dvorišče v skupni izmeri 8.452 m2. Izhodiščna prodajna cena je 6.820.000,00 EUR.
 • Koper, Kolodvorska ulica 4, zemljišče, ID znak: parcela 2605 1461/4 in ID znak: parcela 2605 1462/2, v deležu do celote, v skupni izmeri zemljišča 3.464 m2. Zemljišče je delno oddano v najem. Izhodiščna prodajna cena je 640.840,00 EUR.
 • Koper, Ulica II. prekomorske brigade 47a, poslovni prostor trgovine in bifeja, neto tlorisna površina 379,89 m2, posamezni del št. 1 v stavbi št. 423, k.o. 2606 - Semedela, v deležu do 1/1, ki stoji na parc. št. 543/3 in 543/2, obe k.o. 2606 - Semedela. Bife je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 36 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 313.600,00 EUR.
 • Kozje, Kozje 36, poslovni prostor, površina 79,9 m2, ID znak 1242-361-7, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.
 • Kranj, Janka Puclja 7-9, zaprta prodajalna SP Rivoli, neto tlorisna površina 483,40 m2, posamezen del št. 51 v stavbi št. 464, k.o. 2121 – Klanec, v deležu do 1/1. Najemna pogodba za bankomat je sklenjena za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 447.600,00 EUR.
 • Kranj, Ulica Gorenjskega odreda 12, pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina - center, v skupni izmeri 415,39 m2, parc. št. 165 in 162/14, k.o. Huje. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 83 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 411.400,00 EUR.
 • Kranj, zaprta Slaščičarska delavnica, Tavčarjeva 17, neto tlorisna površina 525,78 m2, parc. št. 43/2, 42/1, 42/2, 42/3, k.o. 2100 – Kranj. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Krmelj, Krmelj 39, poslovni prostori prodajalne SP Krmelj, neto tlorisna površina prostorov 415,7 m², parc. št. 1033/2 (delež do 86/100), parc. št. 1033/4 (delež do 95/100), parc. št. 1030/1 (delež do 1/1) in parc. št. 1029/1 (delež do 1/1), vse k.o. 1389 – Goveji dol, s skupno izmero stavbišča in pripadajočega zemljišča teh parcel 1.775 m². Trgovina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 163 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 286.000,00 EUR. Ponudnik se zavezuje kupiti tudi opremo. Izhodiščna prodajna cena opreme je 18.100,00 EUR.
 • Kropa, Kropa 3a, SP Kropa, neto tlorisna površina 193,2 m², parc. št. 458/3 k.o. 2165 – Kropa, v deležu do 337/1000, s skupno izmero stavbišča in pripadajočega zemljišča 325 m². Prodajalna je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 144 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino je 136.000,00 EUR. Ponudnik se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja v prodajalni. Izhodiščna prodajna cena za opremo je 15.600,00 EUR.
 • Laško, Celjska cesta 52, zemljišče v skupni izmeri 11.390 m², parc. št. 340/4 in 344, obe k.o. 2650 – Debro, v deležu do 1/1. V prodajni pogodbi se določi prenos obveznosti investitorja glede morebitne bodoče gradnje na zemljišču. Izhodiščna prodajna cena je 3.450.000,00 EUR.
 • Lenart, Partizanska cesta 1, blagovnica, površina prostorov 2.203,34 m2, parc. št. 278/1, 280, 282 in 287/11, vse k.o. 532 Lenart v Slovenskih goricah, v skupni izmeri zemljišča 4.589 m2, do 1/1. Del poslovnih prostorov je oddanih v najem za nedoločen čas. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu samopostrežne prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 229 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.320.000,00 EUR. 
 • Lendava, zemljišče, parc. št. 4117 k.o. 166 Lendava, v izmeri 302 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 18.000,00 EUR.
 • Lendava, Zemljišče (Tehtnica -Kurivo), Kolodvorska 42, Lendava, v izmeri 2354 m2, parc. št. 6367/2, 6367/3, k.o. Lendava. Izhodiščna prodajna cena je 58.850,00 EUR.
 • Lesce, Alpska cesta 37b, nekdanja prodajalna, del stavbe ID znak 2155-904-13, površine 324,0 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 189 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 421.200,00 EUR.
 • Lesce, Dežmanova ulica 4, stanovanje v 3. nadstropju, ID znak 2155-881-66, površina 44,2 m², do 1/1. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 81 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 42.000,00 EUR.
 • Levec, poslovna stavba nekdanjega C&C Levec s pripadajočim zemljiščem, parcela 12/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri 1.453 m2, v deležu do celote, in del parcele 7/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri cca 1.248 m2, ki v naravi skupaj predstavljata poslovno stavbo površine 1.592,8 m2 ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri cca 2.701 m2. Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parcele 7/1 k.o. 1000 Levec je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Prodajalec bo v korist kupca ustanovil brezplačno služnostno pravico dostopa po parceli 7/1 k.o. Levec. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.115.000,00 EUR.
 • Litija, Valvazorjev trg 15, poslovni prostori, neto tlorisna površina prostorov 353,8 m², parc. št. 38/1, 38/2, 38/3 in 39/0, vse k.o. 1838 – Litija, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 947 m². Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 134 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovna prostora ter parkirna mesta v kleti, skupne površine 1.477,69 m2, od tega poslovna prostora št. 39 in 40 v skupni izmeri 1.252,9 m2, ID 2636-3626-626, ID 2636-3626-627 ter 18 parkirnih mest v skupni izmeri 224,79 m2, ID 2636-3626-320, ID 2636-3626-321, 2636-3626-322, 2636-3626-323, 2636-3626-324, 2636-3626-325, 2636-3626-326, 2636-3626-327, 2636-3626-328, 2636-3626-329, 2636-3626-330, 2636-3626-331, 2636-3626-332, 2636-3626-333, 2636-3626-339, 2636-3626-340, 2636-3626-341, 2636-3626-342. Od tega je 13 parkirnih mest oddanih v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.056.300,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovni prostor ter parkirni mesti v kleti, skupne površine 86,6 m2, od tega poslovni prostor št 20 v kleti, v izmeri 61,5 m2, ID 2636-3626-607, in dve parkirni mesti v izmeri 25,1 m2, ID 2636-3626-343, 2636-3626-344. Parkirni mesti sta oddani v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 78.200,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovni prostor ter parkirni mesti v kleti, skupne površine 103,9 m2, od tega poslovni prostor št. 21 v kleti, v izmeri 79,3 m2, ID 2636-3626-608, in dve parkirni mesti v izmeri 24,6 m2, ID 2636-3626-352, ID 2636-3626-362. Parkirni mesti sta oddani v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 94.300,00 EUR.
 • Ljubljana, Gorazdova ulica 10, neto tlorisna površina 307,0 m2, parc. št. 677/9 k.o. 1739 – Zgornja Šiška, s skupno izmero 504 m2, v deležu do 21/100. Prodajalna je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 102 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 300.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Ilirska ulica 4, gostinski lokal, površine 105,8 m2, kar predstavlja del ID znaka: del stavbe 1737-713-337. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Kupec bo moral na svoje stroške spremeniti etažno lastnino tako, da bo predmet prodaje posamezni del stavbe v deležu do celote ter si urediti samostojna odjemna mesta. Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani potekata postopka po ZVEtL-u za vzpostavitev etažne lastnine (opr.št. N 590/2013) in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi (opr.št. III N 496/2014). Energijski razred: letna dovedena energija 99 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 279.400,00 EUR.
 • Ljubljana-Polje, Kašelj, Kašeljska cesta 95, poslovni prostori trgovine, neto tlorisna površina prostorov 141,5 m², parc. št. 1795/2 k.o. 1770 – Kašelj, v deležu do 1/3, s skupno izmero stavbišča in pripadajočega zemljišča 135 m². Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 141 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino je 116.000,00 EUR. Ponudnik se zavezuje kupiti tudi opremo. Izhodiščna prodajna cena opreme je 7.000,00 EUR.
 • Ljubljana, gostinski lokal v kletni etaži poslovnega objekta na naslovu Vojkova 89, površina 58,8 m2, ID znak 1735-1553-2. Za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi in za določitev skupnega pripadajočega zemljišča k stavbam v celotni soseski poteka več postopkov na sodišču na podlagi ZVEtL. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 191 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 58.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Štihova 14a, poslovni prostori v pritličju, površina 333,1 m2, ID znak 2636-3141-50, v deležu do celote. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred, D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 366.410,00 EUR.
 • Ljubljana, Tomačevo 12, pritlični poslovni prostor nekdanje pekarne z izložbo, površine 104,8 m2, ID znak: del stavbe 1735-3047-12, v deležu do 23/100. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 567 kWh/m2. Kupec mora na svoje stroške urediti spremembo etažne lastnine in izvesti samostojne priključke v predmetu nakupa. Izhodiščna prodajna cena je 89.000,00 EUR.
 • Ljutomer, Glavni trg 5a, poslovna stavba - pisarne, površina prostorov 451,76 m2, parc. št. 2322/2, 2322/3, 2322/8 in 2322/7, vse k.o. 259 Ljutomer, v skupni izmeri zemljišča 686 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 143 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 245.000,00 EUR.
 • Ljutomer, Užiška ulica 3, poslovni prostor, neto tlorisna površina 287,0 m², parc. št. 2371/0 k.o. 259 - Ljutomer, v izmeri 927 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 135 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 255.000,00 EUR.
 • Logje, zemljišče s propadajočim objektom, ki obsega nepremičnine ID znak: del stavbe 2216-97-1, v izmeri 86,10 m2, s solastniškim deležem na stavbišču, in zemljišče ID znak: parcela 2216 2375/4, v izmeri 33 m2. Izhodiščna prodajna cena je 18.500,00 EUR.
 • Loka pri Zidanem mostu, zemljišče, parc. št. 21/2, k.o. 1364 – Loka pri Zidanem mostu, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.750,00 EUR.
 • Lucija, Vojkova ulica 33, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2631-2978-2, v izmeri 185,10 m2. V zemljiški knjigi je vknjižena posebna pravica uporabe javnega dobra (s funkcijo zaklonišča v skladiščnem delu prostora). Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija za ogrevanje je 95 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 275.000,00 EUR.
 • Maribor, Partizanska cesta 3-5, poslovni prostori, površina 2.799,88 m², parc. 1198/3 k.o. 657 - Maribor-grad, v skupni izmeri 583 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 145 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.190.000,00 EUR.
 • Maribor, Puhova ulica, zemljišče pri MC Pobrežje, v izmeri 2.771 m2, parc. št. 749, k.o. 681 – Pobrežje, v deležu do 221/288. Izhodiščna prodajna cena je 218.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 14, poslovni kompleks, površina prostorov 16.930,00 m2, parc. št. 2783/2, 2783/1, 2783/3, 2788/1, 2793, 1824/3, 1824/2, 2786/1, 1826/13, 2784/1, 2784/2, 2784/3 in 1824/1, vse k.o. 659 Tabor, v skupni izmeri 21.876 m2, do 1/1. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 114 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 13.800.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 65, poslovni prostori, ID znak 679-37-22, ID znak 679-37-23, ID znak 679-37-24, ID znak 679-37-25, ID znak 679-37-26, ID znak 679-37-32, ID znak 679-37-33, ID znak 679-37-34, ID znak 679-37-39 in ID znak 679-37-40, skupne neto tlorisne površine 2.526 m² (GURS), v deležu do 1/1, parc. št. 568/1, 563/5, 563/9 in 562/6, vse k.o. 679 - Razvanje, s skupno izmero 9.977 m², v deležu do 225/1000 in parc. št. 563/15 k.o. 679 - Razvanje, z izmero 268 m², v deležu do 12/100. Del poslovnih prostorov je oddanih v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred B1, letna potrebna toplota za ogrevanje je 17 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 3.420.000,00 EUR.
 • Maribor, Ptujska cesta 97, blagovnica, ID znak 680-782-1, 680-782-2, 680-782-5 in 680-782-6 skupna površina prostorov 1.092 m2, do 1/1, ter 680-782-4 površina prostora 504,70 m2, do 882/1000, na parc. št. 423/1 in 423/2, v skupni izmeri zemljišča 2.742 m2. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu samopostrežne prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 36 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.200.000,00 EUR.
 • Melinci, Melinci b. š. (Občina Beltinci), poslovni prostor, neto tlorisna površina 137,8 m², parc. št. 1218/1 k.o. 136 - Melinci, s skupno izmero 983 m², v deležu do 702/1000. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 72.000,00 EUR.
 • Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 36, poslovni prostori nekdanje trgovine in lokala, parc. št. 116/1 v deležu do 1/1 in parc. št. 116/3 v deležu do ½, obe k.o. 1515 – Metlika, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.391 m². Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 210 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.000,00 EUR.
 • Metlika, Ulica CBE 37, zaprta prodajalna v pritličju, površina 128 m2, parc. št. 4385, k.o. Metlika, do 1/5. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 63.000,00 EUR.
 • Metlika, Šestova ulica 9, poslovni prostor s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 235 m2 in površina montažnega prizidka 24,13 m2, parc. št. 2281/23 k.o. 1515 – Metlika, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 485 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 261 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 179.400,00 EUR.
 • Most na Soči, Postaja 4, skladiščni in upravni prostori, neto tlorisna površina 4.493,80 m2, parc. št. 917/6, 917/4, 918, vse k.o. 2246 - Most na Soči, vse do celote. Del nepremičnine je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 985.000,00 EUR.
 • Mozirje, Savinjska cesta 4,  poslovni prostori Blagovnice v stavbi z ID št. 359 na parc. št. 463/6, k.o. 920 – Mozirje v 2. etaži (647,15 m2) in 3. etaži (609,44 m2)  skupaj v izmeri cca. 1256,60 m2 s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in zemljišču na  parc. št.  463/6, 462/4, 463/2, 463/3 , 463/7 skupaj v izmeri 2297 m2. Kupec se ob sklenitvi prodajne pogodbe zaveže, da bo prodajalcu v povratni najem oddal del prostorov v 2. etaži s površino cca 392, 82 m2,  ki so v uporabi delujoče prodajalne Market Mercator, zato se v ponudbi poleg ponujene kupnine navede tudi pričakovana najemnina za prostore prodajalne Mercator. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 425.000 EUR.
 • Murska Sobota, nezazidano stavbno zemljišče v Murski Soboti, v skupni izmeri 16.608,00 m2, parc. št. 4694/10 v izmeri 16.181,00 m2, parc. št. 4694/25 v izmeri 427,00 m2, obe k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 1.328.640,00 EUR.
 • Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2, poslovni kompleks, parc. št. 1381/1, 1381/2, 1392/3, 1392/2, 1382, 1383/2, 1392/4, 1384, 1383/1, 1385, 1386, 1388/1, vse k.o. 105 Murska Sobota, v skupni izmeri zemljišča 14.049 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 17 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.650.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Lendavska 29 b, poslovna stavba, površina 1380 m2, od te površina prodajalne 680 m2 in površina skladišča 700 m2, ter pripadajoče zemljišče s stavbiščem v skupni izmeri 5.791,75 m2, parc. št. 181, v deležu do 7/8, parc. št. 179/6, 185/2, 187/10, 179/7 in 179/10, vse v deležu do celote, vse k.o. 105 – Murska Sobota. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 128 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 739.000,00 EUR.
 • Murska Sobota (obrtna cona Turopolje 1), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 6.174 m2, parc. št. 4289/4, 4290/3 in 4283/3, vse k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 382.800,00 EUR.
 • Nova Gorica, Delpinova ulica 4, poslovni objekt, ki ga sestavljata 2 poslovna prostora neto tlorisne površine 119 m² in 54 m² ter dvorišče v skupni izmeri 109 m², parc. št. 1367/20 in parc. št. 1367/22, obe k.o. 2304 - Nova Gorica, v deležu do 1/1. Poslovna prostora sta oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 425 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 220.000,00 EUR.
 • Nova Gorica, Gradnikove brigade 63, poslovni prostori bivše prodajalne Kare 8, posamezni del stavbe št. 1, neto tlorisna površina 169,22 m2 in posamezni del stavbe št. 3, neto tlorisna površina 365,89 m2, v deležu do 1/1, v stavbi št. 948, ki stoji na parc. št. 147/6, k.o. 2304 - Nova Gorica, v skupni izmeri 1.071 m2. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 196 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 426.000,00 EUR.
 • Nova Gorica, Vojkova 61, objekt v izmeri ca. 186 m2 z zemljiščem, ki se nahaja na parc. št. 395/2 k.o. 2304 Nova Gorica, do 1/1. Prodajo se še tri klima naprave, ki se nahajajo v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 218.000 EUR
 • Novo mesto, Livada 8, poslovni prostori, neto tlorisna površina prostorov 7.679,3 m², parc. št. 578/37, 578/38, 578/39, 578/110 in 578/111, vse k.o. 1455 - Bršljin, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 11.910 m². Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 156 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 3.259.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Novi trg 9, poslovni prostor v pritličju, površina 250,98 m2, 15,52% posameznega etažnega dela ID znak 1456-668-1. Kupec na svoje stroške izvede spremembo etažnega elaborata za stavbo ID znak 1456-688, tako da bo poslovni prostor, ki je predmet prodaje, oblikovan kot samostojen etažni del. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 113 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 430.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Seidlova cesta 42, poslovni prostori v pritličju, s skupno površino prostorov 72,30 m2, id. št. 1456-256-17 in 1456-256-18, na parc. št. 882 k.o. 1456 Novo mesto, do 1/1. V stavbi je v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine, tako da posamezni deli še niso vpisani v zemljiški knjigi. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 95.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Podbevškova 4, trgovsko - poslovni objekt s pripadajočimi zemljišči, pos. et. deli stavbe z id. št. 3-23 in 25-84 v stavbi id. št. 1481-1369, k.o. 1481 Smolenja vas, s skupno površino prostorov 7.876,33 m2 (od tega površina skupnih prostorov v izmeri 1.350,42 m2), do 1/1, in solastniški delež na zemljiščih pod stavbo s parc. št. 2015/10 in 2013/4, obe k.o. 1481 Smolenja vas, zemljišča parc. št. 2015/16, 2015/3, 2013/10, 2015/12, 2011/4 in 2184/1, vsa k.o. 1481 Smolenja vas, v skupni izmeri 19.756 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 57 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 7.800.000,00 EUR.
 • Ormož, Kolodvorska cesta 2a, poslovni prostori v kleti in pritličju poslovno stanovanjske stavbe, površina 470,3 m2, ID znak 332-475-42, v deležu do 1/1, in ID znak 332-475-41, v deležu do 8692/10000. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 153 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 360.000,00 EU
 • Pivka, Kolodvorska cesta 1, poslovni prostor ID znak: 2501-872-2, v izmeri 260,60 m2. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 282 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 107.000,00 EUR.
 • Podbrdo, Podbrdo 33B, poslovna prostora v 1. nadstropju, ID znak 2242-106-4 in 2242-106-5, skupne površine 246,85 m2, na parc. št. 376/10 k.o. 2246 Podbrdo. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 83 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 93.000,00 EUR.
 • Podnanos, Podnanos 71, gostinski lokal, površina lokala 93,8 m2 in kleti 89,7 m2, lokal z ID znak: del stavbe 2405-741-3 s pripadajočimi skladiščnimi prostori v kleti z ID znak: del stavbe 2405-741-1, del stavbe 2405-741-2 in del stavbe 2405-741-8, vse v deležu do celote, ter zemljišči z ID znak parcela 2405 3026/15 in parcela 2405 3026/16, obe v deležu do 325/1000. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 82 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 83.000,00 EUR.
 • Polzela, Blagovnica Polzela, Glavni trg 6, neto tlorisna površina 2.065,00 m2, parc. št. 825/46, 825/47, 825/50 in 826/4, v deležu do 83/100 ter parc. št. 825/6 in 825/10, do celote, vse k.o. Polzela. Del poslovnih prostorov v blagovnici je oddanih v najem. Bodoči kupec se ob sklenitvi pogodbe zaveže, da bo oddal prodajalcu v najem poslovne prostore v blagovnici, v katerih že sedaj posluje prodajalna market programa. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 90 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.160.000,00 EUR.

 • Polzela, Cvetlična ulica 2, poslovni prostori, površina prostorov 791,4 m2, parc. 308/4, 308/3, 308/2, 308/1 in 309/3, vse k.o. 992 – Polzela, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.684 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 187 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 360.000,00 EUR.
 • Portorož, Liminjanska cesta 102, zemljišče, v izmeri 3.715 m², parc. št. 4690/5 in 4683/3, obe k.o. 2631 - Portorož. Izhodiščna prodajna cena je 738.000,00 EUR.
 • Portorož, Obala 118, poslovni prostori bivše trgovine in aktivnega zaklonišča, neto tlorisna površina 235,65 m², ID znak 2631-3974-5. Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 262.000,00 EUR.
 • Postojna, Pivška 5, stanovanje ID znak: del stavbe 2490-806-46, v izmeri 70,4 m2. Stanovanje je oddan o v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 428 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 85.184,00 EUR.
 • Ptuj, Vičava 49, poslovni prostor, neto tlorisna površina 320,9 m², parc. št. 656/2 k.o. 400 - Ptuj, v izmeri 1.085 m², v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 215 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 213.000,00 EUR.
 • Ptuj, zemljišče pri PC Breg, Zagrebška cesta 4, v izmeri 5.450 m2, parc. št. 1858/1, 1855/4, 1855/5, 1858/6, 1843/2, vse k.o. Ptuj, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 645.300,00 EUR.
 • Rakičan, Cvetkova ulica 2, poslovni prostori, neto tlorisna površina 133,50 m2, parc. št. 544, k.o. 104 - Rakičan, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/3. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 138 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 57.400,00 EUR.
 • Ravne na Koroškem, zemljišče ob MC Ravne na Koroškem, parc. št. 224/7, 224/8, 224/9, 224/15 in 224/16, vse k.o. 883 Dobja vas, v skupni izmeri 9.327 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je  420.000,00 EUR.
 • Ribnica, ob Partizanski cesti, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 2.738 m², parc. št. 149/3 k.o. 1625 – Ribnica. Izhodiščna prodajna cena je 529.100,00 EUR.
 • Ribnica, Urbanova ulica 1, poslovni prostor v izmeri 244 m2, ID znak: del stavbe 1625-28-2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 237 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 122.000,00 EUR.
 • Sedlo, Sedlo 29, poslovni prostor id.št. 2217-144-2, v izmeri 133,60 m2. Lokacija je v fazi zemljiškoknjižnega urejanja z vsemi lastniki na lokaciji. Energetska izkaznica je v izdelavi. Izhodiščna prodajna cena je 18.306,00 EUR.
 • Senovo, Titova cesta 114a, poslovna prostora nekdanje prodajalne in gostinskega lokala, površina 277,8 m2, od tega prodajalna površine 212,9 m2 ter gostinski lokal površine 64,9 m2, parc. št. 15/2 in *222, obe k.o. 1350 – Senovo, v deležu do celote, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.334 m2. Gostinski lokal je oddan v najem za nedoločen čas. Na parc. št. 15/2 se nahaja del kotlovnice in garaža, ki nista v posesti prodajalca. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 166.680,00 EUR.
 • Senovo, Trg rudarjev 1a, garaža, površina 25 m2, parc. št. *114/2 k.o. 1350 – Senovo, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 372 m2, v deležu do 1/3. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 507 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00 EUR.
 • Sevnica, Trg svobode 3, zaprta prodajalna, ID znak 1379-937-29, površina 1.204 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 173 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 420.000,00 EUR.
 • Sežana, Bazoviška 7, zaprta trgovina z delujočim gostinskim lokalom, neto tlorisna površina 651,39 m2, parc. št. 6663, k.o. Sežana. Gostinski lokal je oddan v najem za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 150 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 503.300,00 EUR.
 • Sežana, Cesta na Lenivec 3, poslovni prostori bivše pekarne, površina 1.321,59 m2, parc. št. 6345 k.o. 2455 Sežana, v izmeri 3.712 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 603 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 740.000,00 EUR.
 • Sinja Gorica, Občina Vrhnika, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 15.720 m2, parc. št. 3062/3, 3061/11 in 3061/13, vse k.o. 1997 - Blatna Brezovica, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 1.320.000,00 EUR.
 • Slovenj Gradec, Celjska cesta 33, poslovni prostori z zemljiščem, ID znak 850-1051-1, neto tlorisna površina 2.619,59 m², v deležu do 1/1, v stavbi na parc. št. 1003 k.o. 850 – Slovenj Gradec z izmero 4.156 m² in parc. št. 1012/20 z izmero 2.952 m² ter zemljišče s parc. št. 1002/0 in 1045/4, obe k.o. 850 - Slovenj Gradec, v skupni izmeri 777 m², v deležu do 1/1. Prodajna cena po dogovoru.
 • Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 9, poslovni prostor, ID znak 753-1115-19, neto tlorisne površine 487,90 m2, v deležu do 1/1 in parc. št. 1140/7, parkirišče in zelenica v izmeri 279 m2 in parc. št. 1140/8, zelenica v izmeri 556 m2, obe k.o. 753 – Slovenska Bistrica, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 96 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 372.672,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, zemljišče, parc. št. 1931/2, 1928/2, obe k.o. 753 Slovenska Bistrica, v skupni izmeri zemljiča 629 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 66.000,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, zemljišče, pri objektu Tomšičeva 9, parc. št. 1140/1, parkirišče v izmeri 1.741 m2 in parc. št. 1140/4, zelenica v izmeri 842 m2, obe k.o. 753 - Slovenska Bistrica, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 172.356,00 EUR.
 • Slovenska vas, Slovenska vas 2c, poslovni prostor, površina prostorov 2.217,89 m2, parc. št. 2048, 2047 in zemljišče ob objektu, parc. št. 2047, obe k.o. 1310 Nova vas, v skupni izmeri zemljišča 7.899 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 263 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 735.000,00 EUR.
 • Spodnji Duplek, zemljišče, parc. št. 352/2 in 352/3, obe k.o. 692 Spodnji Duplek, v skupni izmeri 7.734 , do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 812.000,00 EUR.
 • Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 35 a, poslovni prostor, ID znak 283-140-101, v deležu do 1/1, neto tlorisna površina 272,80 m² ter parc. št. 62/1, 62/6, 62/8 in 62/9, vse k.o. 283 - Tomaž, v deležu do 1/1 in v skupni izmeri 280 m². Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 56 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 125.000,00 EUR.
 • Šalovci, Šalovci 168, poslovni prostor ter 2 stanovanji, neto tlorisna površina 300,88 m², od tega poslovni prostor v izmeri 171,29 m² ter stanovanje v izmeri 90,95 m² oz. 38,64 m², parc. št. 7581/0 k.o. 17 - Šalovci, v skupni izmeri 810 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 144.000,00 EUR.
 • Šalovci, Šalovci 168, zemljišče, v izmeri 234 m², parc. št. 7583 k.o. 17 - Šalovci v deležu do 1/1. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa do parc. št. 7581/0 k.o. 17 - Šalovci v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 7581/0 k.o. 17 - Šalovci. Izhodiščna prodajna cena je 6.500,00 EUR.
 • Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 2, objekt (prizidek) z zemljiščem, parceli št. 90/69 in 89/10, k.o. 2315 Šempeter, do 1/1, v skupni izmeri zemljišča 72 m2. Lokal je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 580 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 30.755,00 EUR.
 • Šempeter pri Gorici, Ulica Nikole Tesle 10, poslovni in skladiščni objekti skupne površine ca. 17.301,75 m2, s pripadajočim zemljiščem, ki obsega parcele št. 3205/2, 3240/1, 3240/2, 3240/3, 3242/2, 3243, 3244, 3245/1, 3246/1, 3246/2, 3247, 3248/1, 3249/1 in 3249/7, vse k.o. 2315 - Šempeter, do 1/1, v skupni izmeri zemljišča 37.638 m2. Poslovni in skladiščni prostori so delno oddani v najem za nedoločen čas. Na lokaciji ima prodajalec v najemu del parcele št. 3406 k.o. 2315 – Šempeter v površini 892 m2. Prodajalec lahko po izbiri in po pogojih, ki jih določi, vzame del objektov in zemljišč v povratni najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 304 kWh/m2 (za objekt id.št.: 2315-1063) ter razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 270 kWh/m2 (za objekt id.št.: 2315-1065). Izhodiščna prodajna cena je 6.452.318,75 EUR.
 • Škofja Loka, Kidričeva cesta 54, bivša upravna zgradba s skladišči in pripadajoče zemljišče, površina 5.081 m², stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 5.610 m², parc. št. 154/1, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, vse k.o. 2029 – Stari Dvor, pri vseh do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 115 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.300.000,00 EUR.
 • Škofja Loka, zemljišče, v izmeri 1.808 m2, parc. št. 630/2 k.o. 2029 – Stari dvor, v deležu do celote. Izhodiščna prodajna cena je 140.000,00 EUR.
 • Šmartno pri Litiji, Pungrt 20, prazni prostori nekdanje prodajalne in pisarn, površine 276 m2, ID znak: dela stavbe 1847-437-1 in 1847-437-7, pri obeh do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 233.000 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, gostinski lokal Bar Hamurabi v kleti objekta, površina ca. 338 m2, parc. št. 742/1, k.o. Tolmin, do 2561/10000. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 147 kWh/m2. Izhodiščna cena 69.000,00 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, sezonski gostinski objekt, površina ca. 52,3 m2, parc. št. 743/1, k.o. Tolmin, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 147 kWh/m2. Izhodiščna cena je 30.000,00 EUR.
 • Tolmin, Trg maršala Tita 7, pisarne, parc. št. 624/26, k.o. Tolmin. Predmet prodaje je 5 pisarn, ki se nahajajo v 2. nadstropju objekta, v skupni izmeri 104,2 m2. Predmet prodaje so naslednje pisarne: ID znak 2248-695-13, površina 29,2 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-14, površina 18,0 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-17, površina 17,8 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-18, površina 21,5 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-19, površina 17,7 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 51 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 100.032,00 EUR oz. 960,00 EUR/m2.
 • Tolmin, Ulica padlih borcev 1A, stanovanje, površine 100,0 m2, ID znak: del stavbe 2248-842-1, v deležu do celote. Stanovanje je na dan objave razpisa oddano v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 241 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 125.000,00 EUR.
 • Tolmin, Ulica padlih borcev 1d, prazen poslovni prostor, površine ca. 133,6 m2, in nadstrešnica, površine 44,4 m2, ID znak: parcela 2248 604/2 in 2248 604/3, v skupni izmeri 289 m2, obe v deležu do celote. Poslovni prostor je delno oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 39 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 97.500,00 EUR.
 • Tolmin, Ul ica padlih borcev 1f, zemljišče, del parc. št. 607/1 k.o. 2248 - Tolmin, v izmeri ca. 130 m2. Pred prenosom lastninske pravice je kupec dolžan na svoje stroške izvesti parcelacijo. Izhodiščna prodajna cena je 7.670,00 EUR oz. 59,00 EUR/m2.
 • Tolmin, Ulica padlih borcev 1f, zemljišče, del parc. št. 607/1 k.o. 2248 - Tolmin, v izmeri ca. 300 m2. Pred prenosom lastninske pravice je kupec dolžan na svoje stroške izvesti parcelacijo. Izhodiščna prodajna cena je 17.700,00 EUR oz 59,00 EUR/m2.
 • Trbovlje, Kešetovo 2 in 7a, poslovni prostor tekstilne prodajalne ter gostinski lokal, površina prostorov 517,56 m2 ter terasa v izmeri 12,00 m2, parc. št. *2295 k.o. 1871 Trbovlje, do 1/1. Del nepremičnine je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 198 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 226.000,00 EUR. 
 • Trnovska vas, Trnovska vas 42, trgovina in gostinski lokal, neto tlorisna površina 209,20 m2, kar predstavlja idealni delež 9/20 na parc. št. 705/4 k.o. 345 - Trnovska vas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00 EUR.
 • Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 17, poslovni prostor, neto tlorisna površina prostorov 236,60 m², ID znak 2144-1145-1, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 193.000,00 EUR.
 • Tržič, Ravne 9, poslovni prostor prodajalne, neto tlorisna površina 266,21 m2, ident. št. 15.E, ID stavbe 115, k.o. Tržič. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 79 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 185.000,00 EUR.
 • Tržič, Trg svobode 27, SP Zrno, neto tlorisna površina 128,0 m², ID znak 2143-485-8. Prodajalna je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 50 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 102.000,00 EUR.
 • Turnišče, Ulica Štefana Kovača 22, nekdanja tehnična in tekstilna trgovina, površina 352,1 m2, in pripadajoče zemljišče, parc. 1654/1 in 1666/2, obe k.o. 149 - Turnišče, v skupni izmeri 2.350 m2, v deležu do celote. Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 256 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 135.000,00 EUR.
 • Velenje, nezazidano stavbno zemljišče, na zazidalnem območju »Trebuša – Vzhod«, parc. št. 3387/2, 3387/3, 3388/2, 3385/13, 3387/4, 3385/14, 3387/5, 3389/2 in 3389/3, vse k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 15.696 m², v deležu do 1/1. Kupec z nakupom zemljišča prevzame zavezo poravnati obveznost plačila stroškov komunalne infrastrukture v višini 1.350.761,78 EUR + obresti, pri čemer se obresti obračunavajo od 14.5.2010 po 4% letni obrestni meri. Dotična obveznost zapade ob pričetku gradnje na tem zemljišču. Izhodiščna prodajna cena je 1.805.500,00 EUR.
 • Velenje, Cesta Simona Blatnika 15, zemljišče pri SDC, parc. št. 1647/9 k.o. 964-Velenje v izmeri 4.014 m2 v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 329.000,00EUR.
 • Velenje, Stantetova 24, poslovna stavba, neto tlorisna površina 927,65 m2, parc. št. 2427/2 in zemljišče ob objektu parc. št. 2427/14, obe k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 1.162 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 90 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 742.000,00 EUR.
 • Videm pri Ptuju, zemljišče na lokaciji Dravinjski vrh 1, parc. št. 409/5, 409/6, 414/1 in 414/3, vse k.o. 447 - Dravinjski vrh, v skupni izmeri približno 2.500 m², v deležu do 1/1. Del zemljišča brez pravne podlage uporabljajo vrtičkarji. Izhodiščna prodajna cena je cca 62.500,00 EUR oz. 25,00 EUR/m².
 • Vipava, Goriška cesta 13, prodajno-skladiščni objekt, površine cca 852,73 m², parc. 1650/9, 1650/10, 1650/11 in 1650/12, vse k.o. 2401 – Vipava, v skupni izmeri 4213 m², pri vseh v deležu do celote. Prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 200 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 951.000,00 EUR.
 • Vojščica, Vojščica 41, poslovni prostor v pritličju, površina 59,05 m2, parc. št. 1852/1 k.o. 2331 Vojščica. Lastništvo poslovnega prostora ni zemljiškoknjižno urejeno. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 232 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 65.000,00 EUR.
 • Vrhnika, Cankarjev trg 8, poslovni prostor bivše prodajalne Pohištvo Jazon, neto tlorisna površina 315,5 m2, ID znak: parcela 2002 2524/27 v deležu 48/100 (v javni evidenci GURS: del stavbe 2002-650-2; v teku je postopek oblikovanja etažne lastnine). Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 208 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 158.000,00 EUR.
 • Vrhnika, Ljubljanska 1 in Cankarjev trg 7,poslovni prostori, površine 914,1 m2, ki obsegajo nepremičnine z ID del stavbe 2002-1699-1, del stavbe 2002-1699-2, del stavbe 2002-1699-3, del stavbe 2002-1699-5, del stavbe 2002-1698-12, del stavbe 2002-1-12 (v elaboratu del stavbe 2002-1-7), ter nepremičnini z ID parcela 2002 2524/39 in parcela 2002 2525/3, ki v naravi predstavljajta funkcionalno zemljišče in obsegata 35 m2, vse v deležu do celote. Del lokacije je oddane v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 177 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 799.000,00 EUR.
 • Zgornje Jezersko, zemljišče, parc. št. 500/6, 500/8 in 500/9, vse k.o. 2076 Zgornje Jezersko, travnik v izmeri 1.386 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 97.000,00 EUR.
 • Železniki, Trnje 35, SP Trnje, neto tlorisna površina 354 m² (izmera) parc. št. 30/1, 30/3, obe k.o. 2071 – Železniki, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 415 m². Prodajalna je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 160 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 106.000,00 EUR.
 • Žirovnica, Breznica 6a, SP Breznica, neto tlorisna površina 465,6 m², parc. št. 35/7, 38/2, obe k.o. 2128 – Doslovče, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 542 m². Prodajalna je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 285 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 200.000,00 EUR.
 • Žužemberk, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 4.948 m², parc. št. 1059/1 k.o. 1436 - Žužemberk. Komunalni prispevek je že plačan. Izhodiščna prodajna cena je 399.600,00 EUR.

Pogoji za nakup

 • Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti;
 • Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe, ceno in plačilne pogoje. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe;
 • Ponudniki morajo za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727, SKB, d.d., s pripisom »Nakup nepremičnine«. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v petih delovnih dneh po izboru kupca na TRR, ki bo naveden v ponudbi;
 • Kmetijska zemljišča bodo prodana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih;
 • Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od obvestila, da je izbran, s prodajalcem skleniti pogodbo o nakupu v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje;
 • Davek na promet nepremičnin oz. davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe in prenosa lastništva nosi kupec v celoti;
 • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, v kolikor je že bila vplačana;
 • Drugi pogoji bodo dogovorjeni s pogodbo.

Pisne ponudbe pošljite na naš naslov:

Mercator, d.d.
Sektor Razvoj in dezinvesticije
Dunajska 107
1000 Ljubljana

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

»Vabimo vas, da za dodatne informacije pokličete Sektor Razvoj in dezinvesticije na T: +386 (0)1 560 16 80.«